Verkiezingsprogramma 2012

Stad in harmonie

Speerpunten wonen

 • Om de toekomstige evoluties van nabij te volgen wil CD&V Gent dat de stad volop werk maakt van een kenniscentrum, dat een woonmonitor publiceert.
 • CD&V Gent pleit voor een stadskorting (een vermindering van de stedelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing) om wonen in de stad goedkoper te maken.
 • Het meldpunt leegstand en een progressieve belasting moeten leegstand en verkrotting tegengaan. Bij onbewoonbaar verklaarde woningen moet de stad alle instrumenten (zoals voorkooprecht) die ter beschikking staan aanwenden.
 • Bouwrijpe kavels worden sneller vergund.
 • De volgende legislatuur moeten er 2000 bijkomende sociale woningen komen.
 • Privé verkavelaars zijn verplicht om bij grote verkavelingen 25% van de grond voor te behouden voor sociale woningbouw.
 • Een grotere roulatie in sociale woningen is noodzakelijk.
 • De sociale verhuurkantoren trekken hun aanbod op van 300 naar 750 woningen.
 • Sociale huisvestingsmaatschappijen maken meer gebruik van huisbewaarders/conciërges.
 • CD&V Gent pleit voor een masterplan studentenhuisvesting, met extra studentenwoningen, zonder de leefbaarheid van de geselecteerde buurten aan te tasten.
 • Het masterplan introduceert nieuwe woonvormen, zoals kangoeroewonen. Uitwisselingsstudenten worden ondergebracht in een Erasmushotel.
 • We gaan na of subsidies kunnen teruggevorderd worden wanneer bouwpromotoren hun panden binnen de tien jaar doorverkopen.
 • Wooncoaches zijn een aanspreekpunt voor allerlei eerstelijnsvragen, zoals over energie, en helpen mensen die in een bepaalde buurt willen komen wonen.
 • Huurders worden aangezet hun woning zelf te verbeteren dankzij een voorfinanciering. Daartegenover staat dat de huiseigenaar de huurprijs niet mag optrekken.
 • De stad onderzoekt nieuwe woonmodellen zoals ‘Community Land Trusts’, een ‘Gentse Wooncoöperatie’ of een rollend grondfonds.
 • De administratieve last bij cohousing moet omlaag. Officieel samenwonen moet worden geaccepteerd als een solidaire woonvorm.
 • Het wonen boven winkels moet nog meer worden aangemoedigd.
 • Inbreuken op de woonvoorschriften en ruimtelijke ordening (zoals het omvormen van gezinswoningen tot studentenkoten of kantoren) worden strenger gecontroleerd.

Speerpunten Propere buurten

 • Om sluikstorten en zwerfvuil terug te dringen pleit CD&V Gent voor de inzet van camera’s en gemeentelijke administratieve sancties, en voor bijkomende controles in probleembuurten.
 • Sluikafval op het openbaar domein wordt binnen de 12 uur opgeruimd door Ivago.
 • Binnen de Technische Dienst worden interventieteams opgericht die stukgereden verkeerssignalisatie en vernield straatmeubilair snel herstellen.
 • Voor CD&V Gent heeft elke wijk en elke deelgemeente recht op een nette en aangename publieke ruimte. Daarom moeten ook buiten de stadskern meer ploegen aan het werk worden gezet die het onderhoud van straten, voetpaden (troittoir voor je deur moet je zelf onderhouden), parken en pleinen op zich nemen.
 • De stad moet investeren in vuilnisbakken met ondergrondse containers.
 • De stad moet duidelijker afspraken maken met het Vlaamse Gewest over de opruiming van zwerfvuil op de binnenwateren.
 • Structurele initiatieven en doorgedreven voorlichting moeten een mentaliteitswijziging teweegbrengen bij de Gentenaars. Ivago is hiervoor de logische partner.
 • De prijszetting voor vuilniszakken en containerparken moet afval helpen voorkomen en het gescheiden aanbieden van afvalfracties stimuleren. CD&V Gent ijvert op termijn voor een ‘DIFTAR-systeem’ met een sociale correctie.
 • De communicatie naar ondernemers en bedrijven over de afvalophaling moet uniformer en helderder.
 • De stad moet samen met bedrijven onderzoeken hoe zij hun afvalstoffen kunnen overdragen aan andere bedrijven, die afval als grondstof inzetten.
 • Organisatoren van evenementen die de afvalberg onvoldoende beperken, moeten een bijdrage betalen voor het verwijderen van het verzamelde afval.

Speerpunten Milieu, Groen en Energie

 • CD&V Gent zal alles in het werk stellen om te voldoen aan de groennorm van 10 m² openbaar recreatief groen op wijkniveau per inwoner.
 • Als grote sites vrijkomen, moet de optie van een openbaar park- of groengebied bekeken worden.
 • Kleinschalige projecten zoals meer buurtparkjes, kinderspeelplaatsen, pleintjes en parkjes worden niet alleen in het stadscentrum maar ook in de rand ondersteund.
 • CD&V Gent wil via infovergaderingen en goede voorbeelden Gentenaars aanzetten tot groendaken, groenterrassen en geveltuintjes.
 • De heraanleg van het Citadelpark mag niet leiden tot een kaalslag.
 • Het rioleringsstelsel wordt maximaal aangesloten worden op waterzuiveringsinstallaties. Waar het niet mogelijk is, investeert CD&V Gent in kleine waterzuiveringsinstallaties (KWI’s) of individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA’s).
 • De watertoets wordt onverkort toegepast.
 • Het engagement om tegen 2050 een klimaatneutrale stad te worden, wordt vertaald in een concreet stappenplan met doelstellingen en indicatoren.
 • De bedrijven worden gestimuleerd om de restwarmte van hun productieproces nuttig in te zeggen.
 • CD&V Gent start met isolatieprojecten op straat- of wijkniveau.

Speerpunten Integratie

 • Misbruiken als schijnhuwelijken, schijnzelfstandigheid en domiciliefraude moeten aangepakt worden. De steden hebben hiertoe heel wat tools in handen. We willen de betrokken ambtenaren blijvend informeren en sensibiliseren.
 • Het beleid van de stad ten aanzien van de specifieke minderheden waarrond er zich maatschappelijke problemen gevormd hebben (zoals in het verleden bijvoorbeeld het geval was met bepaalde groepen van Roma) moet uitgaan van twee sporen: enerzijds integratie en inburgering, anderzijds repressieve ordehandhaving daar waar er sprake is van overtredingen van de wet.
 • Gent moet de migranten goed informeren over verblijfsvergunningen en tewerkstelling. Zowel de loketdiensten van de stad als de stedelijke integratiedienst hebben hier een taak.
 • De stad moet streven naar diversiteit in haar personeelsbestand, ook voor vakantiejobs en stageplaatsen. Om de diversiteit bij de politie te vergroten worden voortrajecten georganiseerd die ondervertegenwoordigde groepen informeren en voorbereiden.
 • We vergroten het aanbod van taallessen Nederlands (tijdens of buiten de schooluren), het aanbod van taalversterkende activiteiten in vakantieperiodes (vakantieklassen, speelpleinwerking,…) en de huiswerkbegeleiding.
 • Interculturele bemiddelaars, straathoekwerkers, trajectbegeleiders... moet ondersteund en gehonoreerd worden.
 • CD&V Gent wil etnisch-culturele verenigingen structureel ondersteunen (financieel, logistiek, omkadering) en ze nauwer bij het beleid betrekken door de verdere uitbouw van inspraakkanalen die minderheden een stem geven.

Speerpunten Welzijn en Armoedebestrijding

 • CD&V Gent wil de aanvullende steun veralgemenen en trekt de lage inkomens op tot het niveau van de wetenschappelijk gefundeerde budgetstandaard.
 • CD&V Gent pleit voor een actieplan om de schuldenproblematiek te bestrijden.
 • De strijd tegen discriminatie van maatschappelijk kwetsbare gezinnen door verhuurders en immokantoren wordt opgedreven.
 • Verhuurders mogen kandidaten niet weigeren wanneer die voor hun huurwaarborg een beroep doen op het OCMW.
 • We bouwen in de volgende legislatuur 2.000 extra sociale woningen en starten een woonmonitor op die de woonnoden van kwetsbare groepen in kaart brengt.
 • Lange leegstand in sociale huisvesting zonder duidelijke redenen is gezien de wachtlijsten onaanvaardbaar. De socialehuisvestingsmaatschappijen moeten hierover een opener beleid voeren.
 • Vele stadsgebouwen en woningen in de sociale huisvesting die nu al jaren leegstaan, moeten terug op de woningmarkt komen.
 • CD&V Gent wil de strijd tegen leegstand en verkrotting opvoeren.
 • Huurders bij een socialehuisvestingsmaatschappij of een sociaalverhuurkantoor krijgen een grotere ondersteuning wanneer ze dossiers in orde moeten brengen.
 • CD&V Gent maakt werk van één centraal inschrijvingsregister voor zowel socialehuisvestingsmaatschappijen als socialeverhuurkantoren.
 • De invoering van de UitPAS (een Vlaamse vrijetijdskaart), na evaluatie van het proefproject in Aalst, is voor CD&V Gent een prioriteit.
 • CD&V Gent kiest voor sociaal innovatieve stadsvernieuwing, waarbij de marktwerking de sociale elementen niet verdringt.
 • Armoedebestrijding vergt een betrouwbaar meetinstrument.
 • Nieuw maatregelen worden aan een armoedetoets onderworpen om hun mogelijke negatieve effecten voor de zwakste groepen in onze samenleving in kaart te brengen.
 • De cel Armoedebestrijding dient niet louter voor de uitvoering van het beleid, maar moet ook input leveren aan dat beleid.

Stad in actie

Speerpunten Werk en Economie

 • CD&V Gent pleit voor een ‘Task Force Werk’, waarin structureel overleg wordt gepleegd tussen de stad en de actoren die betrokken zijn bij het lokale arbeidsmarktbeleid.
 • CD&V zet in op het stimuleren van lokale werkgelegenheid, het wegwerken van de Gentse jeugdwerkloosheid en sociale activering.
 • Bij investeringen en aanbestedingen wordt een criterium ingelast dat arbeidsplaatsen garandeert voor kwetsbare jongeren.
 • De stad Gent zorgt voor voldoende stage- en werkervaringsplaatsen voor de Gentse jongeren en stuurt de opleidingen bij in functie van de lokale arbeidsmarkt.
 • Duizend nieuwe banen tegen 2018 voor laaggeschoolden, in de Sociale Economie.
 • Een buurtontwikkelingsdienst schakelt de werkzoekenden in bij allerlei taken waar in de buurt vraag naar is.
 • CD&V Gent meent dat de ontwikkeling van Gent tot een dynamische en economische gezonde stad verder impulsen moet krijgen door in te zetten op drie sporen: het uitbouwen van de kenniseconomie, het ontwikkelen van de haven en het stimuleren van ondernemerschap.
 • Om de kenniseconomie verder uit te bouwen, moet bijkomend worden ingezet op een vooruitziend ruimtelijk beleid, een aantrekkelijk financieel en fiscaal beleid, goede dienstverlening en de promotie van de stad als centrum van onderzoek en
  innovatie.
 • De tweede grote zeesluis op het kanaal Gent-Terneuzen krijgt onze volledige steun. De Gentse binnenwateren worden benut voor de levering van goederen in de stad.
 • De stedelijke belastingdruk op KMO’s mag niet stijgen.
 • De stad reserveert in de buurt van winkelstraten op bepaalde tijdstippen parkeerplaatsen voor voertuigen die goederen moeten laden en lossen. Stedelijke subsidiesystemen voor ondernemers worden geëvalueerd.
 • De realisatie van bedrijfsruimtes en -percelen wordt versneld. Tegelijk wordt de strijd tegen leegstand en verkrotting van bedrijfspanden opgevoerd.
 • Bij structuurplanning, ruimtelijke herinrichting en openbare werken worden de ondernemers in de buurt geconsulteerd bij de start van het project.
 • In de Gentse deelgemeenten blijft het voor vele winkels absoluut noodzakelijk dat ze bereikbaar zijn met de wagen en dat ze voldoende parkeergelegenheid bieden. CD&V Gent wil daar rekening mee houden.

Speerpunten Financiën en Fiscalitei

 • CD&V Gent ijvert voor de invoering van een ‘stadskorting’, een aanzienlijke verlaging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing voor jonge gezinnen die een huis kopen in onze stad. De belasting op leegstand en verkrotting moet voldoende hoog zijn om een ontradend effect te hebben en meer panden opnieuw op de woningmarkt te brengen.
 • CD&V Gent pleit voor een wettelijke regeling voor stedelijke opcentiemen op de vennootschapsbelasting. Zolang deze mogelijkheid niet geboden wordt, dient de stedelijke belasting op de bedrijfsvestigingen behouden te blijven.
 • De taakverdeling tussen de stadsdiensten onderling en tussen de stad en het OCMW moet worden verduidelijkt om samenwerking te stimuleren en overlapping te vermijden.
 • De controle op misbruik van OCMW-middelen moet worden opgevoerd.
 • Het onderhoud van het patrimonium mag niet worden uitbesteed.
 • Stedelijke subsidies worden aan een doorlichting onderworpen om de doelmatigheid na te gaan en overlappingen te vermijden.

Speerpunten Onderwijs en Kinderopvang

 • CD&V Gent wil werk maken van een langetermijnbeleid dat anticipeert op demografische en stedenbouwkundige evoluties.
 • De huisvesting van studenten heeft nood aan een gespecialiseerde behandeling.
 • De ‘sociale voordelen’ van het stedelijke onderwijsnet worden aangeboden aan de andere netten.
 • Elk kind moet met de fiets of te voet naar school kunnen in een veilige omgeving.
 • Wij pleiten voor kinderopvang dicht bij elke basisschool.
 • Nieuwe kinderdagverblijven krijgen een startsubsidie en bedrijven worden gesensibiliseerd om kinderopvang te faciliteren.
 • We ijveren voor een verhoging van de kleuterparticipatie.
 • Het brugfigurenproject wordt uitgebreid. Huistaakbegeleiding en studiebegeleiding worden gestimuleerd.
 • Het concept van ‘brede school’ wordt verder uitgewerkt via samenwerkingsverbanden met lokale partners, buurtwerking enz. Schoolgebouwen openen hun deuren voor ondermeer activiteiten van buurtbewoners.
 • CD&V Gent is van oordeel dat de stad een structurele wisselwerking moet promoten tussen bedrijfs- en de onderwijswereld.
 • Bij rekrutering van onderwijspersoneel houden we rekening met een diverse samenstelling van het korps. Een afwisseling van bedrijfs- en onderwijservaring wordt aangemoedigd.
 • We zijn voorstaander van een goede spreiding van GOK-leerlingen en proberen hoge concentraties in buurtscholen te doorbreken.
 • Er moeten eenduidige afspraken worden gemaakt rond de spijbelproblematiek, zowel politioneel als sociaal (preventie)
 • We stimuleren scholen om werk te maken van een pestactieplan.
 • Ook sporen we scholen aan om een ecobeleid te voeren.
 • Taaltesten worden vanaf de kleuterklas georganiseerd.
 • De begeleiding van Anderstalige Nieuwkomers krijgt extra middelen om zo de taalachterstand te reduceren.
 • Om internationalisering te versterken zetten we in op uitwisselingsprojecten (voor leerlingen en onderwijzend personeel).

Speerpunten Vrijwilligers en Verenigingen

 • CD&V Gent wil het verenigingsleven ondersteunen door subsidiëring en materiële ondersteuning.
 • CD&V Gent wil dat alle socio-culturele en sportverenigingen kunnen genieten van een basissubsidie. Daarnaast moet ook een systeem van projectsubsidies worden uitgewerkt. Belangrijk is dat deze systemen transparant zijn en zo weinig mogelijk administratieve lasten voor de verenigingen inhouden.
 • Er moet een lokalenplan worden opgesteld dat de beschikbare lokalen voor verenigingen in kaart brengt.
 • Ook losse initiatieven die het sociale weefsel in een wijk of buurt versterken, moeten financiële en/of logistieke steun krijgen van het stadsbestuur.
 • CD&V Gent vindt dat het stadsbestuur wijkpublicaties moet steunen en deze een plaats moet geven op haar website.
 • Reglementen moeten eenvoudig en begrijpelijk worden opgemaakt. Alle noodzakelijke informatie voor verenigingen moet worden gebundeld op een pagina op de website van de stad.

Speerpunten Jongeren

 • CD&V Gent wil speciale aandacht besteden aan kansengroepen.
 • De jeugdraad krijgt voldoende middelen om een groter aantal concrete acties uit te werken.
 • De doorstroming van jongerenraden en -verenigingen (bv. leerlingenraad, jeugdbeweging etc.) naar de Gentse jeugdraad moet worden gestimuleerd.
 • CD&V Gent pleit voor de vereenvoudiging van reglementen en procedures voor de reservering van zalen, de huur van materiaal, enzovoort (eenloketsysteem, digitaal). Er komt een overkoepelend ‘loket Jeugd’ dat evenementen administratief en inhoudelijk ondersteunt.
 • Extra jeugdhuizen zijn noodzakelijk, want het niet-commerciële aanbod is te beperkt.
 • CD&V Gent wil meer investeren in speelterreinen, ook in het hart van de stad, en pleit voor een ambitieus en gedurfd speel- en ontdekpark voor kinderen, mét kinderboerderij!

Speerpunten Senioren

 • CD&V Gent wil vrije initiatieven die ontmoetingsmomenten voor senioren organiseren ondersteunen via verzekeringen, materiaal ter beschikking stellen, vervoer…
 • De lokale dienstencentra herbekijken hun zorgpakket. Senioren die een week zelfredzaam kunnen zijn zonder hulp, kunnen beroep doen op de lokale dienstencentra van het OCMW. Wie geen week zonder hulp kan, wordt best doorverwezen naar organisaties die hulp in grotere en continue vorm aanbieden.
 • CD&V Gent streeft naar bijkomende plaatsen voor senioren in dagopvang en kort verblijf.
 • We pleiten voor extra aandacht voor de kwaliteit van het openbaar domein: voetpaden, veiligheid, groen, openbare toiletten, buurtwinkels, rustbanken …
 • We ondersteunen de initiatieven die de woonkwaliteit verhogen: thuiszorg, elektronische hulpmiddelen, domotica, personenalarm,…
 • We stimuleren vernieuwende woonvormen zoals woon-zorgzones, groepswonen, kangoeroewonen, levenslang wonen, aanleunwoningen en zorgflats, …
 • De stedelijke seniorenraad moet sterker worden betrokken bij de beleidsbeslissingen.
 • Dienstencentra, clubhuizen en ouderenorganisatie werken sterker samen. Dienstencentra zetten bijvoorbeeld hun deuren ook open voor ouderenorganisaties.

Stad in beweging

Speerpunten Mobiliteit

 • Het mobiliteitsplan van CD&V Gent vertrekt vanuit een netwerk van ‘stadskernen’, een systeem van ‘poorten’ op de R40 en aangepaste Park&Rides wanneer men deze poorten nadert.
 • Bij grote infrastructuurwerken wordt steeds de bevolking bevraagd.
 • De fietsroutenetwerken worden doorgetrokken naar alle delen van de stad, waar mogelijk met afgeschermde fietspaden.
 • Extra investeringen zijn nodig in diefstalpreventie, fietsenstallingen, fietsateliers en stadsfietsen.
 • Bedrijven die hun werknemers aanzetten tot fietsgebruik door bijvoorbeeld te voorzien in douches en omkleedruimtes, moeten daarin ondersteund worden door de stad.
 • We pleiten voor een voorstadsnet en voor een treinverbinding tussen Gent en Zelzate, met stops aan alle grote bedrijvensites en kanaaldorpen.
 • CD&V Gent voor een ‘cirkellijn’, met minstens vier bussen per uur. Deze sluit aan op de andere tram- en buslijnen en bedient ook de randparkings.
 • We subsidiëren het lidgeld voor autodelen en reserveren voldoende parkeerplaatsen.
 • Wagens met waterstofmotor en elektrische wagens moeten gratis kunnen parkeren.
 • We promoten de duurzame stedelijk distributie met milieuvriendelijke en geluidsarme voertuigen en onderzoeken hoe de binnenwateren een rol kunnen spelen in het leveren van goederen en het ophalen van afval.
 • De bestaande ‘Zones 30’, het netwerk van eenrichtingsstraten, de P-route en het voetgangersgebied zijn aan een evaluatie toe.
 • We willen dat zelfstandigen een bewonerskaart kunnen krijgen voor de straat van hun zaak.
 • CD&V Gent pleit voor de invoering van het ‘Parking plus’-systeem, waardoor zorgverstrekkers gemakkelijker een parkeerplaats vinden.
 • De park&rides aan de rand moeten worden gepromoot.
 • Aan de treinstations en aan specifieke locaties langs tram- en buslijnen komen parkings voor pendelaars.
 • Tijdens de piekuren weren we in de mate van het mogelijke leveringen in het centrum.
 • CD&V Gent wil dat de stad – desgevallend in samenspraak met het Vlaamse Gewest – de ‘zwarte verkeerspunten’ in kaart breng en die prioritair aanpakt.
 • Voor CD&V Gent moet elk infrastructuurproject gepaard gaat met minderhindermaatregelen.
 • CD&V Gent blijft bij de bevoegde minister aandringen dat er zo snel mogelijk een oplossing komt voor de Meulestedebrug.
 • De B401 wordt op termijn geheel of gedeeltelijk afgebroken, maar deze ingreep  maakt deel uit van een globaal verkeersplan waarin het verkeer meer geleid wordt naar de R4, en minder naar de R40.
 • De stad en De Lijn schakelen gradueel over op voertuigen die rijden op duurzame alternatieve brandstoffen, zoals gas of waterstof.
 • Organisatoren van grote evenementen moeten hun bezoekers aanmoedigen de auto thuis te laten.
 • We bieden ondersteuning aan de MinderMobielenCentrales.
 • CD&V Gent wil extra aandacht voor de overlast die het vrachtverkeer veroorzaakt in de kanaaldorpen.

Speerpunten Sport

 • CD&V Gent wil zorgen voor extra sportschuren, beheerd door lokale vrijwilligers.
 • Scholen openen zo veel mogelijk hun deuren om sporters na de schooluren van de aanwezige infrastructuur gebruik te laten maken (Open School).
 • Initiatieven zoals speelstraten en de pretcamionette worden nog meer gepromoot.
 • Overigens mag de pretcamionette ook best halthouden bij de woonzorg- en wijkcentra.
 • CD&V Gent wil dat het sportaanbod en de toegankelijkheid voor mensen met een beperking worden vergroot.
 • Projecten als ‘Voetbal in de stad’ kunnen ook voor andere sporten worden georganiseerd.
 • CD&V Gent pleit ervoor dat bijkomende middelen worden vrijgemaakt om jeugdtrainers op te leiden. In de scholen wordt een brede waaier van sportdisciplines voorgesteld. Dit maakt het voor kinderen gemakkelijker een juiste keuze te maken.
 • Zwemmen in Gentbrugge vergt een extra investering. Voor het zwembad in Wondelgem lijkt een occasionele overkapping de enige oplossing.
 • De Sportdienst moet bijkomende inspanningen doen om nieuwe doelgroepen te
  bereiken.

Speerpunten Cultuur

 • CD&V Gent ondersteunt het (socio-)culturele verenigingsleven. Zalen moeten in de eerste plaats ter beschikking worden gesteld van het plaatselijk verenigingsleven. De stad moet investeren in parochiezalen of private lokale infrastructuur die verenigingen kunnen gebruiken. Circa moet het verenigingsleven ondersteunen, met de nadruk op lokale initiatieven.
 • Cultuureducatie verdient ondersteuning binnen alle culturele organisaties. Gezinnen met kinderen moeten ondersteund worden in hun cultuurparticipatie. De UITPas wordt ingevoerd.
 • In nieuwe, grootschalige wijken moet een culturele component worden voorzien. Synergie en verzelfstandiging van musea moeten ze sterker maken om ook buiten de museummuren een boeiend verhaal te brengen voor een breed publiek.
 • Het cultuurbeleid moet partner zijn bij het uittekenen van een duurzame toekomst voor de kerken.
 • Er wordt een actief kunstenbeleid gevoerd vertrekkend vanuit de Gentse artiest en complementair met Vlaanderen.
 • Een impulsbeleid voor innovatie en creativiteit moet van Gent een thuisbasis maken voor zowel de individuele kunstenaar als culturele bedrijfjes.
 • In samenwerking met universiteit en hogescholen moet Gent een laboratoriumfunctie opnemen voor jong talent met culturele en creatieve roeping.
 • Gent wordt als integrale stad, als één culturele ruimte, aangeboden aan de buitenlandse bezoeker.
 • Voor CD&V Gent moet de Gentse Feesten een laagdrempelig cultureel festival zijn dat gratis wordt aangeboden aan de Gentenaar en zijn gasten.

Speerpunten Toerisme en Evenementen

 • CD&V Gent pleit voor een strategisch meerjarenplan toerisme.
 • Musea moeten zich voluit inschrijven in de toeristische strategie van de stad. De restauratie van het Lam Gods biedt daartoe een uitgelezen kans.
 • Recente digitale fenomenen zoals reisblogs, websites met reistips, couchsurfing en apps met toeristische wandelingen worden niet ondergaan, maar aangestuurd.
 • De toeristische dienst betrekt structureel de Gentse gidsenorganisaties bij de musea en toeristische trekpleisters.
 • De stad werkt mee aan het uitbouwen van verblijfspakketten om het verblijfstoerisme te stimuleren.
 • De stad mag niet aarzelen om in haar strategisch plan een regisseursrol op te eisen voor het congrestoerisme. De vzw Gent Congres dient geëvalueerd te worden.
 • CD&V Gent wil in het strategisch plan aandacht voor nichemarketing, die meteen – naar Gentse normen – grote toeristenstromen kan genereren.
 • CD&V Gent vraagt meer aandacht voor de leefbaarheid van de stad tijdens grote evenementen.
 • Voor CD&V Gent moet de Gentse Feesten een laagdrempelig cultureel festival zijn dat gratis wordt aangeboden aan de Gentenaar en zijn gasten.
 • Ook op het vlak van ‘toerisme in eigen stad’ blijven volgens CD&V Gent nog kansen onderbenut.

Stad in dialoog

Speerpunten Inspraak en Participatie

 • CD&V Gent wil bij ingrijpende infrastructuurwerken vooraf de buurt bevragen.
 • Voor CD&V Gent moet de gebiedsgerichte werking meer inzetten op de begeleiding en omkadering van bottom-up gegroeide buurt- en wijkinitiatieven.
 • Voor ons moet ‘Wijk aan zet’ worden weggeleid van uitsluitend initiatieven in de feestelijke sfeer.
 • We willen elke wijk een wijkportefeuille geven voor kleine infrastructuurwerken.
 • CD&V Gent pleit ervoor dat in gestructureerd overleg met de bewoners in de verschillende buurten andere accenten kunnen worden gelegd in de dienstverlening.
 • CD&V Gent wil dat de namen van wijken en deelgemeenten meer in het straatbeeld te zien zijn.

Speerpunten Dienstverlening

 • Voor CD&V Gent moet de dienstverlening op wijkniveau worden versterkt. De dienstverlening moet proactief optreden en mensen informeren over wat hen aanbelangt.
 • De toegankelijkheid (in de breedst mogelijke zin van het woord) van de stadsdiensten moet verder worden vergroot.
 • Stadsdiensten moeten erover waken om in documenten en publicaties in de mate van het mogelijke eenvoudige taal te gebruiken, opdat deze voor zo veel mogelijk mensen begrijpbaar zijn.
 • De sociale rol van openbare diensten mag niet verloren gaan onder druk van het ‘efficiëntiecredo’. Er moet steeds ruimte en tijd blijven voor een persoonlijke aanpak.
 • CD&V Gent pleit voor een verlichting van de administratieve lasten voor ondernemingen, bijvoorbeeld door de invoering van een ‘aanbestedingspaspoort’.
 • Verspreid over de stad worden infokiosken geplaatst waar mensen documenten kunnen aanvragen met hun elektronische identiteitskaart. Deze documenten worden met de post thuis bezorgd.

Speerpunten Democratisch bestuur

 • Voor CD&V Gent moet de stedelijke overheid burgers, verenigingen, bedrijven en middelveldorganisaties zien als partners in een netwerk waarin zij een coördinerende en sturende rol inneemt.
 • Meer meetbare doelstellingen en monitoring moeten tijdig ingrijpen en bijsturen vergemakkelijken.
 • CD&V Gent vindt dat gemeentelijke diensten niet aan de controle van de gemeenteraad mogen worden onttrokken door (semi-)privatisering.
 • CD&V Gent wil dat adviesraden worden geherwaardeerd en bijkomend worden
  ondersteund.

Speerpunten Internationalisering

 • Er moet werk worden gemaakt van een geïntegreerde visie op internationalisering voor de stad Gent.
 • We willen een essaywedstrijd uitschrijven met de mogelijkheid de visie een jaar lang uit te werken.
 • De Gentse verenigingen en het middenveld worden gestimuleerd om activiteiten en acties met een internationale focus op touw te zetten.
 • Er wordt werk gemaakt van de Gentse aanwezigheid en impact op het Europees beleidsniveau.
 • City-twinning wordt verder uitgewerkt met een focus op de BRICS-landen.

CD&V gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijk te maken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze cookies.