Leefbaar Gent

Onder het motto “Samen is’t Wijzer” zet CD&V Gent haar traject van vernieuwing en verdieping verder. Met een reeks toekomstateliers gaan wij samen met de Gentenaar op zoek naar wat goed gaat in Gent en wat nog beter kan.

Is Gent een leefbare stad?


Mensen trekken steeds vaker naar de stad. Ook Gent zit in de lift. Tegen 2050 telt onze stad naar schatting 300.000 inwoners. De druk op huisvesting stijgt. Vandaag huurt één op de tien Gentse gezinnen een sociale woning. Hoe houden wij onze (sociale) huur- en koopwoningen betaalbaar?

Daarnaast heeft de bevolkingsgroei een impact op onze woonomgeving en publieke ruimtes. Hoe houden wij onze stad proper? Hoe is het met onze luchtkwaliteit gesteld? Is onze stad wel bestand tegen klimaatgrillen? En denkt de stad voldoende na over hoe wij onze energie willen produceren en verbruiken?

Hoe rijmen we die vraag naar meer woningen, meer groen en meer leefbaarheid in de stad? Onder de slagzin “Leefbaar Gent” gingen wij samen met experts, Gentenaars en leden op zaterdag 23 september op zoek naar constructieve ideeën en plannen voor de uitdagingen waar Gent voor staat op het vlak van wonen, publieke ruimte, energie, gezonde en propere stad.

Want wachten wat de toekomst brengt, daar doen Gentenaars niet aan mee. Wij geven de toekomst liever samen vorm.

Thema's

Wonen

Hoe maken wij Gent klaar voor 300.000 inwoners tegen 2050? Welke impact kan en mag het stadsbestuur hebben op de huurprijzen? Hoe rijmen wij de publieke nood aan huisvesting met de private belangen van projectontwikkelaars en bouwpromotoren?

Gezonde stad

Hoe verminderen wij de milieuhinder zonder de stedelijke functies van wonen, werken en mobiliteit te hypothekeren? Hoe gaan wij verharding tegen en verbeteren wij de waterhuishouding in onze stad? Waar en hoe creëren wij het bijkomende groen dat noodzakelijk is voor de leefbaarheid van onze stad en de gezondheid van haar bewoners?

Publiek ruimte

Hoe maken wij van de publieke ruimte naast een functionele ruimte ook een plek voor ontmoeting en verbinding? Hoe betrekken wij de stadsbewoners bij de invulling van die publieke ruimte? Hoe maken wij kinderveiligheid in de stedelijke ruimte tot prioriteit?

Energie

Hoe geven wij de energietransitie vorm in Gent? Hoe kunnen wij energie-overschotten in bedrijven aanwenden om elders aan de energiebehoeften te voldoen? Welke bijkomende maatregelen kunnen we nemen om energie-armoede tegen te gaan?

Propere stad

Hoe zorgen wij ervoor dat Gent een propere stad wordt? Hebben wij een ander systeem van afvalruiming en -ophaling nodig? Hoe kunnen wij afvalstromen recupereren en nuttig inzetten?

CONCLUSIES


Onze stad heeft heel wat te bieden, maar er zijn nog tal van uitdagingen, ook op het vlak van wonen, publieke ruimte, energie, gezonde en propere stad.

Dat bleek ook uit de gesprekken aan de verschillende rondetafels.
Wij onthouden onder meer dat nieuwe woonvormen zich opdringen. Stad Gent moet daar een voortrekkersrol in spelen. Ook moet creatiever worden omgegaan met de beschikbare ruimte. Zo kunnen lege panden via erfpacht een tijdelijke invulling krijgen als sociale huisvestiging en/of start-ups. De ambities op het vlak van sociale woningbouw moeten groter, zowel wat renovatie als wat nieuwbouw betreft. Om mensen langer aangepast thuis te kunnen laten wonen, bieden doorgroeiwoningen en ontzorgingsconcepten perspectief.

Ook onze publieke ruimte heeft nood aan een totaalvisie. Daarbij moet meer plaats worden vrijgemaakt voor kwaliteitsvolle ontmoetingsruimte. Op dat vlak kan een lokale overheid daadwerkelijk het verschil maken. Het uitgangspunt dat wagens minder aanwezig moeten zijn in het straatbeeld, wordt breed gedragen, maar over de aanpak verschillende de meningen. Ook zoeken we naar manieren om onderbenutte private ruimtes (zoals tuinen en binnengebieden) publiek toegankelijk te maken.
De netheid van de openbare ruimte blijft een groot probleem. Bijkomende sensibilisering is noodzakelijk, maar we moeten ook harder durven optreden. Vernieuwingen als slimme vuilnisbakken en ondergrondse containers moeten op grotere schaal worden ingevoerd. En ook in de uitbreiding van het systeem van statiegeld zien we brood.

Door samenwerking en interactiviteit te stimuleren, kunnen ook op het vlak van energie grote stappen worden gezet. Energieoverschotten van bedrijven kunnen elders worden aangewend. Restelektriciteit moet voordeliger op het net kunnen worden gebracht. En de invoering van slimme meters moet gezinnen meer bewust maken van hun energieverbruik.

Met deze en alle andere waardevolle input gaan wij verder aan de slag om tot een ambitieus, doordacht en gedragen programma te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

Samen schrijven wij ons toekomstverhaal voor een Gent waar iedereen thuis kan komen, een stad om trots op te zijn.

CD&V gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijk te maken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze cookies.