Verbindend Gent

Onder het motto “Samen is’t Wijzer” zet CD&V Gent haar traject van vernieuwing en verdieping verder. Met een reeks toekomstateliers gaan wij samen met de Gentenaar op zoek naar wat goed gaat in Gent en wat nog beter kan.

Is Gent een verbindende stad?


Gent is een stad waar mensen van verschillende leeftijden, achtergronden en culturen samenleven. Die diversiteit maakt onze stad boeiend en rijk. Maar om van de stad een echte samenleving te maken, moeten we erover waken dat iedereen mee is, en moeten we kritische vragen durven stellen. Voelen alle Gentenaars zich echt thuis in onze stad? Vindt iedereen een plaats? Wat kunnen we doen om Gentenaars te verbinden?

Gent wil de meest open, sociaalste, kindvriendelijkste, creatiefste, ondernemendste en meest vooruitstrevende stad van Vlaanderen zijn. Maar tegelijk stellen we vast dat veel van onze stadsgenoten uit de boot vallen en te weinig mee vorm kunnen geven aan onze stad. Wij willen antwoorden zoeken op de vraag hoe we alle Gentenaars – arm en rijk, jong en oud, gezond en ziek, hier geboren of ingeweken – met al hun talenten en beperkingen kunnen ondersteunen om samen mee Gent te maken.

Hoe doorbreken we het isolement van mensen in armoede en laten we hen ten volle participeren aan de samenleving? Welke initiatieven kunnen we nemen om vereenzaming tegen te gaan? Hoe geven we kinderen en jongeren meer mogelijkheden om onze stad mee vorm te geven? Hoe ondersteunen we kwetsbare jongeren? Op welke manier kunnen we ook hen volop laten participeren in jeugdbewegingen en cultuur? Hoe vullen we als stadsbestuur onze voorbeeldrol op het vlak van diversiteit in? Kortom, hoe zorgen we ervoor dat iedereen zich verbonden voelt met onze stad en met elkaar?

Wij willen ervoor zorgen dat Gent een stad wordt waar iedereen thuis kan komen.

Onder de slagzin “Verbindend Gent” gingen wij samen met experts, Gentenaars en leden op zaterdag 16 december op zoek naar constructieve ideeën en plannen voor de uitdagingen waar Gent voor staat op het vlak van jeugd, armoede, diversiteit, zorg en thuis in de stad.

Want wachten wat de toekomst brengt, daar doen Gentenaars niet aan mee. Wij geven de toekomst liever samen vorm.

Thema's

Zorg in de stad

Hoe maken we gezondheidszorg toegankelijk voor iedereen? Welke rol moet de Stad spelen in het geheel van het professionele en vrijwillige zorgnet? Hoe maken we ook geestelijke gezondheidszorg meer bespreekbaar en bereikbaar?

Thuis in de stad

Welke initiatieven kunnen we nemen om vereenzaming tegen te gaan? Wat kan Gent doen om zowel voor singles als voor gezinnen een thuis te zijn en blijven? Hoe creëren we in onze moderne stedelijke samenleving voor iedereen een plaats om zich te ontplooien?

Armoede

Hoe zorgen we ervoor dat iedere Gentenaar een menswaardig inkomen krijgt? Hoe brengen we ook de verborgen armoede in de stad aan de oppervlakte? Hoe doorbreken we het isolement van mensen in armoede en laten we hen ten volle participeren aan de samenleving?

Jeugd

Welke bijkomende initiatieven zijn nodig om de ambitie van ‘kindvriendelijkste stad’ waar te maken? Hoe geven we kinderen en jongeren meer mogelijkheden om onze stad mee vorm te geven? Hoe ondersteunen we kwetsbare jongeren en nemen we hen op in onze stedelijke samenleving?

Diversiteit

Hoe betrekken we de Gentenaars in al hun verscheidenheid bij het beleid? Hoe stimuleren we de Gentenaars om voor elkaar open te staan? Hoe vullen we als stadsbestuur onze voorbeeldrol op het vlak van diversiteit in?

Conclusies

Onze stad heeft heel wat te bieden, maar er zijn nog tal van uitdagingen, ook op het vlak van zorg, jeugd, diversiteit en armoede. Dat bleek ook uit de gesprekken aan de verschillende tafels.

Wij onthouden onder meer dat Gent een sociale stad is. Zowel de Stad als de inwoners nemen veel initiatieven. Keerzijde is de versnippering. Er is nood aan multidisciplinair overleg, een overkoepelende strategie en een netwerk tussen organisaties en Stad Gent om de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.

In de strijd tegen armoede is een dak boven het hoofd de grootste prioriteit. Sociale huisvestigingsmaatschappijen spelen daarin een sleutelrol. We moeten de leegstand in kaart brengen en voldoende noodopvang creëren.

Jongeren die opgroeien in armoede en het nest verlaten, hebben het moeilijk. Ze missen structuur, en de combinatie studeren en (over)leven valt hen zwaar. De Stad moet inzetten op extra begeleiding, buddywerking en een gedegen eerstelijnswerking.

Diversiteit is een breed begrip en beperkt zich niet tot migratie alleen. Onbekend is onbemind. Een boeiend idee dat naar boven kwam, is om een ‘stadsuniversiteit’ op te richten waar mensen met verschillende culturen lesgeven en leren van elkaars verhaal.

We moeten onze jongeren laten dromen en perspectieven bieden. Experts pleiten voor een geïntegreerde aanpak, waar er een horizontale samenwerking is op het vlak van welzijn, werk en onderwijs. Er is een grote rol weggelegd voor de jeugddienst. Die moet coördineren, bewaken en monitoren. Daarnaast zijn ook de kindersecretaris en de lokale politie belangrijke actoren. Ook de jongeren zelf moeten we een stem geven. Zo kunnen ze de rol van coach op zich nemen of een mandaat vervullen om hun expertise en ervaringen te delen met de Stad.

In de zorgsector moet de focus verschuiven van prestatie naar preventie. Inclusie is daarbij cruciaal. Zo merkt men op dat de nieuwe stadsontwikkeling aan de dokken geen zorgfunctie bevat. De gesprekspartners pleiten voor een zorgtoets en een zorgkaart waar we per wijk de doelgroep in kaart brengen. Bovendien moet er ruimte zijn voor innovatie. Dat kan bijvoorbeeld via zorglabs.

Met ons toekomstatelier Verbindend Gent sluiten wij onze dialoogronde ‘Samen ist wijzer’ af. In die vijf ateliers brachten wij telkens zeventig tot negentig Gentenaars en experts samen aan tafel om vanuit hun ervaring, talent of engagement constructief mee na te denken over de uitdagingen waar Gent voor staat op het vlak van onder meer mobiliteit, identiteit, ondernemerschap, leefbaarheid en zorg.

Met deze en andere waardevolle input en inspirerende bijdragen gaan wij verder aan de slag om tot een ambitieus, doordacht en gedragen programma te komen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.

CD&V gebruikt cookies om uw surfervaring op deze website gemakkelijk te maken. Door onze website te bezoeken, gaat u akkoord met deze cookies.