Het toekomstige Gentse college van burgemeester en schepenen heeft het bestuursakkoord voor de periode 2019 – 2024 voorgesteld. Het akkoord met als titel ‘Ambitie en durf voor Gent’ zet de krijtlijnen uit voor de toekomst van onze stad. Eerste schepen Mathias De Clercq, die de volgende legislatuur burgemeester wordt van de Stad Gent, presenteerde voor het eerst zijn voltallige ploeg.

Het bestuursakkoord tekent de krijtlijnen uit voor het toekomstige stadsbeleid in Gent. Als basis diende de visienota die Filip Watteeuw en Mathias De Clercq op 30 november hebben voorgesteld. Daarin staan 14 ambitieuze werven voor Gent. De verschillende partijen van de nieuwe coalitie bestaande uit Open Vld, Groen, S.PA en CD&V hebben de voorbije weken deze nota verder uitgewerkt. Aan de hand van werkgroepen, bestaande uit vertegenwoordigers van de verschillende partijen, is nu gekomen tot een ambitieus en toekomstgericht bestuursakkoord voor Gent.

Ambitie en durf

Het nieuwe bestuursakkoord voor Gent heeft als titel ‘Ambitie en durf voor Gent.’ Het nieuwe college wil immers de lat hoog leggen. Gent moet als stad blijven vooroplopen, de bakens uitzetten, pionieren, en een voortrekkersrol spelen op vlak van stedelijk beleid. Tegelijkertijd wil het nieuwe stadsbestuur de uitdagingen die er zijn ook benoemen en aanpakken. Gent moet een stad blijven waar alle Gentenaars zich thuis voelen, ongeacht hun leeftijd, achtergrond, geaardheid of overtuiging.

“We willen een stad zijn die vooroploopt, maar ten allen tijde ook achterom kijkt om te zien of iedereen mee is” Mathias De Clercq – toekomstig burgemeester

Klemtonen op wonen, jobs, armoedebestrijding en luchtkwaliteit
De nieuwe bestuursploeg schuift enkele duidelijke klemtonen naar voor in het bestuursakkoord. Zo wordt ingezet op een sterke economie en jobs, gaat er 90 miljoen euro naar wonen, wordt werk gemaakt van betere luchtkwaliteit en verkeersveilige woonwijken, en is armoedebestrijding een van de prioriteiten. Het nieuwe stadsbestuur schuift ook de ambitie naar voor om van Gent de culturele hoofdstad van Europa te maken in 2030.

Gentenaars actief betrekken

De nieuwe ploeg zet verdere stappen om Gentenaars nog nauwer en actiever te betrekken bij het stadsbeleid. Zo zullen er volgende legislatuur stadsdebatten worden georganiseerd rond brede maatschappelijke thema’s. Bij grote projecten worden burgerkabinetten voorzien en in de wijken worden burgerbegrotingen geïntroduceerd zodat Gentenaars mee kunnen beslissen over de inzet van middelen in hun wijk. Er wordt ook ingezet op commissievergaderingen op locatie waarbij gemeenteraadsleden actief in debat kunnen gaan met stakeholders van dossiers die een lokale impact hebben. Het middenveld wordt als een belangrijke partner beschouwd.

Bestuurlijke vernieuwing

Het nieuwe stadsbestuur gaat voluit voor bestuurlijke vernieuwing met een open bestuursstijl. Met actieve openbaarheid van bestuur, een nieuwe rol voor de voorzitter en ondervoorzitter van de gemeenteraad en een grote klemtoon op samenwerking. Zowel binnen als buiten het college worden samenwerkingsverbanden gezocht en gevonden. De nieuwe ploeg reikt de hand naar de oppositie om rond grote dossiers de krachten te bundelen en samen te werken. Hogere overheden worden daarbij gezien als partner om Gent verder vooruit te helpen.

Nieuwe rol voorzitter en ondervoorzitter gemeenteraad

Nieuw in de volgende legislatuur is de rol van de voorzitter en ondervoorzitter van de gemeenteraad. Dit is niet langer de burgemeester, maar wordt ingevuld door respectievelijk Zeneb Bensafia en Christophe Peeters. Halverwege de legislatuur wisselt het voorzitterschap tussen beiden. Hun opdracht is om de politieke besluitvorming dichter bij de Gentenaars te brengen, onder andere door in te zetten op inspraaktrajecten via de raad en door uit het stadhuis te treden. De drempels worden verlaagd zodat meer burgers voorstellen aan de agenda van de gemeenteraad kunnen toevoegen.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.