10. Schoolgaan in Gent

Niets in onze samenleving is belangrijker voor de toekomstige generaties dan goed onderwijs. Onderwijs geeft mensen de middelen en mogelijkheden om zich te ontplooien, om een vrij en bewust burger te zijn in de samenleving. Onderwijs en kinderopvang zijn kerntaken van de overheid. Stad Gent en de Vlaamse overheid zetten samen hun schouders onder deze uitdagingen.

Uitmuntend onderwijs laat elk kind schitteren. Zowel wie extra hulp nodig heeft als wie vooroploopt. Dit onderwijs op maat is een grote opdracht voor leerkrachten vandaag. De Stad steunt de leerkrachten voluit zodat zij zich kunnen richten op hun kernopdracht: lesgeven. Daarbij kunnen zij rekenen op de expertise en hulp van het Onderwijscentrum Gent. Dat is er voor alle Gentse scholen en zet onder meer in op innovatieve onderwijsorganisatie zoals kangoeroeklassen.

Vanuit het Onderwijscentrum Gent worden ook cijfers over het Gentse onderwijs verzameld en gebruikt voor een gerichte aanpak van spijbelen en vroegtijdig schoolverlaten. We houden de strijd tegen spijbelen aan en bekijken hoe betere resultaten kunnen boeken.

Scholen zijn ingebed in een breed netwerk. Via brede school en samenwerking met sport, cultuur, jeugdwelzijnswerk en buitenschoolse kinderopvang komt er in elke wijk een breed naschools activiteitenaanbod tot stand waar ook andere netten kunnen aan deelnemen. We rekenen erop dat de Vlaamse overheid hierin een partner is.

Volgens de Vlaamse capaciteitsmonitor dienen in Gent tegen 2024 nog 1912 plaatsen in het basis- en 4268 plaatsen in het secundair onderwijs bij te komen. Daartoe breidt het stedelijk onderwijs gericht verder uit en voeren we samen met de andere onderwijsnetten en Vlaanderen een Gents masterplan capaciteit uit. Door een capaciteitsuitbreiding en door het online aanmelden te verfijnen, geven we ouders maximale vrije schoolkeuze zonder daarbij de inspanningen voor een sociale mix uit het oog te verliezen. Er komen extra inspanningen om de eigen scholen te renoveren.

Ook de kinderopvang wordt verder uitgebreid in functie van de demografische groei van onze stad. Gent blijft hierin een voortrekkersrol spelen en zet in op inclusie en kwaliteit.

Kennis van het Nederlands is een absolute vereiste om mee te kunnen in de klas en in de samenleving. De eerste levensjaren zijn cruciaal voor taalverwerving. Daarom stimuleren we ouders om hun kinderen naar de kleuterschool te sturen vanaf 3 jaar. Ouders wiens kinderen niet zijn ingeschreven, spreken we rechtstreeks aan per brief, telefonisch of met een huisbezoek door de brugfiguren. De werking met brugfiguren wordt uitgebreid.

Studenten vormen mee de stad. Universiteitssteden zijn per definitie broeihaarden van kennis en creativiteit, en aanwezigheid van studenten zorgt voor leven in de stad en geeft veel kansen aan de stad. Tegelijk hebben we oog voor de impact van de snelle groei van het aantal studenten in Gent. Daarom versterken we onder meer de ondersteuning via de studentenambtenaar.