11. Gent vecht tegen armoede

Alle Gentenaren moeten voldoende kansen krijgen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Een ambitieus sociaal beleid is een gedeelde verantwoordelijkheid van alle beleidsdomeinen. Er komt een stadsbrede strategie voor sociale stijging. Gent is zo een fabriek van kansen.

Kinderen verdienen een onbekommerde jeugd. Dat betekent een jeugd zonder armoede. Kinderarmoede niet aanpakken leidt bijna automatisch tot generatiearmoede. Het onderwijs speelt een belangrijke rol in het emanciperen van mensen. Daarnaast kan via onderwijs kinderarmoede opgespoord worden.

Scholen moeten een plek zijn waar kinderen zich veilig en geborgen voelen. En waar elk kind tot leren komt, ongeacht hun thuissituatie. Het project “Kinderen Eerst” dat armoede op school opspoort en aanpakt, wordt alvast in het stedelijk onderwijs veralgemeend. Via kostenbeheersing en andere maatregelen zetten we stappen in de richting van een maximumfactuur in het stedelijk onderwijs. Zo wordt de schoolrekening nooit een belemmering voor de studiekeuze. We slaan de handen in elkaar met partners op wijkniveau om gezinnen in armoede sneller te kunnen bijstaan.

We verfijnen het huidige systeem van aanvullende financiële steun. Voor gezinnen met kinderen in een precaire situatie, werken we een bijkomend pallet van ondersteunende maatregelen uit, bijvoorbeeld voor schoolmaaltijden of mobiliteit. Het OCMW zorgt voor automatische rechtentoekenning zodat Gentenaars die recht hebben op financiële steun deze effectief krijgen.
We ondersteunen Gentenaars die dat nodig hebben bij de afbouw van hun schulden en vermijden zo dat ze bijkomende schulden maken. Voor inwoners met schulden bij de Stad handelen we volgens het principe “eenheid van schuld”: als blijkt dat mensen ernstige financiële problemen hebben, worden met hun akkoord de schulden gebundeld om bijkomende kosten te vermijden.

Ook het mobiliteitsbeleid wordt afgestemd op kwetsbaren in onze samenleving. Betaalbaarheid en toegankelijkheid zijn daarbij essentieel.

We verkleinen de gezondheidskloof door in te zetten op lokale zorgnetwerken en eer- stelijnspsychologen. Om de medische kosten voor mensen in armoede te beperken, passen we het derdebetalerssysteem automatisch toe. We breiden de wijkgezondheidscentra uit. AZ Jan Palfijn blijft als openbaar ziekenhuis voor iedereen toegankelijk voor de tweedelijnsgezondheidszorg.

Mensen in armoede moeten ook volwaardig kunnen participeren aan het stadsleven.

We willen een echt geïntegreerd model waarbij straathoekwerk, buurtwerk, OCMW, sociale regisseurs, politie en welzijnsorganisaties met elkaar overleggen en een geïntegreerd traject op maat ontwikkelen. Het outreachend werken, waarbij men mensen niet naar de voorzieningen haalt, maar zelf naar mensen toestapt, wordt versterkt, onder meer door te werken met een trajectcoach.

In de strijd tegen armoede kijken we ook naar de rest van de wereld. Fair Trade blijft een speerpunt in ons beleid van internationale solidariteit. Als historische textielstad blijven we zowel Gentenaars, als lokale handelaren en verkopers warm maken voor eerlijke mode en textiel. Zelf doen we dat door de kledij van de Groep Gent te verduurzamen. Ook voor andere sectoren bekijken we hoe we een duurzaaam aankoopbeleid kunnen voeren.