2. Besturen in samenwerking en dialoog

Gent is een open en vooruitstrevende stad die haar inwoners actief wil betrekken bij het beleid, een participatieve democratie waardig. We houden daarom de bestaande adviesorganen tegen het licht om ze te versterken waar nodig en bekijken ook op welke andere manieren de Gentenaar mee het beleid kan maken. Zo organiseren we rond brede maatschappelijke thema’s een heus stadsdebat, en we zetten burgerkabinetten op voor plannen met een grote impact. Gentenaars krijgen medezeggenschap over grote thema’s die de Gentenaars bezighouden, zoals stadsvernieuwingsprojecten op buurt- en wijkniveau.

Participatie en inspraak moeten altijd breed en laagdrempelig zijn. Wijken krijgen een bijzondere rol. Zo introduceren we een burgerbegroting die Gentenaars zelf keuzes en prioriteiten laat maken over de inzet van middelen in hun wijk. Wijken kunnen voortaan ook discussiepunten op de agenda van de gemeenteraad zetten als ze daarvoor voldoende steun verzamelen.
Stad Gent wil een geëngageerde partner zijn van burgers die eigen initiatieven ontwikkelen in zogeheten commons, diensten die gecreëerd worden door een gemeenschap maar die geen publieke of private eigendom zijn. Een Staten-Generaal van de Commons, een overlegorgaan tussen de verschillende burgercollectieven, kan hierover zeer nuttige adviezen geven aan de gemeenteraad.

Het stadsbestuur beschouwt het middenveld als een belangrijke partner. We laten ons inspireren door goede voorbeelden uit het buitenland en heeft de ambitie om zelf een bron van inspiratie te zijn voor andere steden. Niet alleen door wat we doen, maar ook door hoe we het doen: we streven een goede relatie na met andere overheden zoals buurgemeenten, provincie, de Vlaamse en de federale overheid. We beschouwen deze overheden als partners om de uitdagingen aan te pakken die het stadsbestuur en de Gentenaars ervaren. We zetten volop in op het aantrekken van investeringen. We bundelen de Gentse politieke krachten over meerderheid en oppositie heen in grote stadsdossier en om bij de Vlaamse en federale overheden de Gentse dossiers te verdedigen.

We zetten de vernieuwde rol van de voorzitter en de ondervoorzitter van de gemeenteraad in om de politieke besluitvorming dichter bij de Gentenaars te brengen, onder andere door in te zetten op inspraaktrajecten via de raad en door uit het stadhuis te treden.

Transparantie, betrokkenheid, maatwerk, klantvriendelijkheid, participatie en data-gedreven werken vormen dan ook de basis voor dit nieuwe Gentse stadsbestuur. We evolueren van passieve openbaarheid van bestuur naar actieve openbaarheid.