3. Woonbeleid op maat

Gent is een populaire stad om in te wonen en te studeren. Maar dat zorgt voor een grote druk op de Gentse woningmarkt in al zijn segmenten. Daardoor komen er gaten in het aanbod naar verschillende groepen in onze stad en blijven de prijzen op de woonmarkt stijgen. De recente omgevingsanalyse toont goed aan hoe groot de nood is en hoe scherp die zal stijgen.

Het stadsbestuur stelt ambitieuze doelen en maakt van wonen een prioriteit. Daarom zetten we bijkomende middelen en mensen in, en bundelen we alle krachten en partners in onze stad. Een woonbeleid dat flexibel is en inspeelt op reële noden moet zich kunnen baseren op feitelijke gegevens. Hiertoe actualiseren we de woonstudie. We willen eveneens beter zicht krijgen op aantal en soorten woningen, alsook op de kwaliteit ervan. We investeren 90 miljoen euro in het woonbeleid. We zoeken hiervoor ook externe middelen, en betrekken hierbij ook privé-investeerders.

We willen aangepaste antwoorden vinden op deze woonnood. Daarbij bekijken we voor alle groepen en segmenten wat het beste helpt. Door maatwerk en rechtszekerheid te bieden, bundelen we de aanwezige krachten in de stad om de kwaliteit van bestaande woningen te verhogen. We maken woningen op de privémarkt beter betaalbaar en verhogen het aantal sociale woningen.

We maken werk van meer woningen, in de eerste plaats voor die groepen voor wie het woonaanbod op dit moment niet aan de noden beantwoordt. Zo hebben we specifiek aandacht voor woningen voor gezinnen met kinderen.

Voor de middengroepen en hogere inkomens onderzoeken we hoe vraag en aanbod op de woningmarkt via passende stedenbouwkundige maatregelen, overleg met de vastgoedsector en initiatieven van sogent beter in evenwicht gebracht kan worden. Onze focus ligt vooreerst op de grote woonnood bij mensen met een laag inkomen. We zetten sterk in op sociale woningen en op bijkomende, degelijke en eenvoudige huurwoningen op de privémarkt. Ook hier speelt sogent een belangrijke rol.

Voor de laagste-inkomensgroepen moeten er meer kwalitatieve sociale woningen beschikbaar komen. Dat vraagt een evenwichtige en gelijktijdige inzet van bijkomende budgetten voor onderhoud, renovatie, vervangingsbouw en nieuwbouw. We nemen als stad onze verantwoordelijkheid op, maar vragen ook met aandrang dat de Vlaamse overheid het financieringsmodel voor sociale woningbouw en de gewestelijke sociale correcties herbekijkt voor huisvestingsmaatschappijen die geconfronteerd worden met een stedelijke armoedeproblematiek. De werking van WoninGent moet slagkrachtiger worden. Volgend en bouwend op het rapport van de visitatiecommissie, starten we dit proces op met een onafhankelijke doorlichting. De stad brengt alle sociale woningmaatschappijen samen, teneinde de inspanningen van de diverse maatschappijen op haar grondgebied af te stemmen, maar ook om van elkaars beste praktijken te leren. Voor het sneller realiseren van nieuwe projecten onderzoeken we bouw- en financieringsvormen die de bouwkosten kunnen drukken.

Iedereen moet op gelijkwaardige wijze toegang kunnen krijgen tot de huurmarkt zonder discriminatie.

We investeren ook in de ontwikkeling en het bouwen van nieuwe, degelijke en goedkope huurwoningen voor inkomensgroepen die zijn aangewezen op het laagste marktsegment van de huurmarkt. Dit gebeurt onder meer via sogent in de stadsontwikkelingsprojecten waar de Stad de contouren kan uittekenen.

We maken het gemakkelijker om nieuwe woonvormen te ontwikkelen. De stadsbouwmeester krijgt het mandaat om deze nieuwe en creatieve woonvormen kenbaar en aantrekkelijk te maken bij ontwikkelaars en particulieren.

Dankzij gerichte premies, advies en begeleiding verbeteren we de basiswoonkwaliteit. We zetten ook een rollend fonds op voor de duurzame renovatie van woningen die gekocht worden door mensen die financieel niet in staat zijn hun woning te renoveren.
Daarnaast blijven we het eenvoudiger maken voor alle Gentenaars om te investeren in het verminderen van hun energieverbruik. Minder energie verbruiken verlaagt immers onmiddellijk de woonkost. We breiden daarom de begeleiding uit van eigenaars, huurders en verhuurders om hun woning energiezuinig te maken. Een specifieke aanpak voor appartementsgebouwen en verenigingen van mede-eigenaars is daarbij nodig.

Het actieplan Kraken blijft deel van het beleid. We leveren extra inspanningen om leegstaande en verwaarloosde panden snel en efficiënt op te sporen en te inventariseren. Wanneer eigenaars echt niet aangezet kunnen worden tot het renoveren en ter beschikking stellen van hun leegstaande woningen, kunnen we als laatste stap overgaan tot onteigening.

Kinderen die de nacht op straat doorbrengen, dat aanvaarden we in Gent niet. De winter- en gezinsopvang voor daklozen wordt daarom uitgebreid volgens het principe Bed, Bad, Brood en Begeleiding (BBB+). Via het housing first model zetten we gezinnen op weg om uit de neerwaartse spiraal van hachelijke woonomstandigheden te raken.

We hebben aandacht voor studenten op de woonmarkt, omwille van de nood aan studentenhuisvesting en omwille van de verstoring die dit soms creëert op de woningmarkt.