Nood aan bijkomende ruimte wordt in de eerste plaats opgevangen door verdichting en verweving in die wijken en buurten waar dit kan en aangewezen is. We hanteren het principe van de ruimteneutraliteit zoals geformuleerd binnen Ruimte voor Gent: de verhouding tussen harde bestemmingen voor onder meer wonen, industrie en infrastructuur en de zachte bestemmingen zoals natuur, parken en landbouw blijft gelijk.

Binnen die visie gaan we versneld aan de slag met het kwaliteitsvol verdichten en verhogen. Dat levert meer woningen op. Verdichten kan uiteraard niet ten koste gaan van een gepast, stedelijk aanbod aan gezinswoningen, noch van voldoende openbare ruimte en gemeenschapsvoorzieningen. Bestemmingsplannen ouder dan 15 jaar worden aangepast aan Ruimte voor Gent.

De voorbije decennia kreeg de 19de-eeuwse gordel een belangrijke opknapbeurt. Dat was absoluut noodzakelijk omwille van de vaak kleine en onaangepaste huizen in die wijken. We werken de komende tien jaar die gordel met stadsvernieuwingsprojecten af met En Route aan de Dampoort en Muide-Meulestede Morgen. Daarnaast starten we met de Bloemekenswijk en een tweede deel van de Brugse Poort aan en herstructureren en herwaarderen we ingrijpend de wijk Nieuw Gent.

We geven speciale aandacht aan de Rabot-wijk. Deze wijk onderging de voorbije jaren grote veranderingen met een grote impact op de samenhang van de wijk. Met een ruime blik, betrokkenheid en een integrale aanpak willen we samen met de bewoners en handelaars de dynamiek en samenhang in de wijk versterken.

De 20ste-eeuwse gordel kampt dan weer vaak met te grote percelen en woningen die nooit kunnen voldoen aan de hedendaagse normen van comfort en energiezuinigheid. We kunnen deze percelen opnieuw ontwikkelen en verkavelen om zo meer woningen te realiseren. Uiteraard mag dit niet ten koste gaan van woningen die interessant zijn voor gezinnen met kinderen.

Gentenaars krijgen medezeggenschap over elk stadsvernieuwingsproject op buurt- en wijkniveau, en dat al vóór de aanvang van elk deelproject.

Groep Gent behoudt zo veel als mogelijk haar gronden om zo efficiënt mogelijk haar doelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld door een zakelijk recht te verlenen aan sociale huisvestingsmaatschappijen.

Binnen stadsvernieuwingsgebieden zoeken we naar nieuwe structurele oplossingen in de vorm van zogeheten doorschuifprojecten, in samenwerking met de private sector. Er komen nieuwe woningen in stadsvernieuwingsprojecten voor bewoners van slechte woningen in dezelfde buurt. Die slechte woningen komen dan vrij en kunnen in een volgende fase ofwel worden gerenoveerd ofwel ook vervangen door nieuwe goede woningen.

Slim ruimtegebruik is meervoudig ruimtegebruik. We zetten ook in op tijdelijk gebruik in afwachting van de ontwikkeling en we kijken bij grote ontwikkelingen of er mogelijkheid is voor de stad of andere partners om een deel ervan te gebruiken, bijvoorbeeld voor kinderopvang, een creatieve werkplaats of een wijkbibliotheek. De stadsbouwmeester speelt hierin een belangrijke rol.

De Arsenaalsite wordt verworven en ontwikkeld als toekomstgerichte en duurzame woon- en werkplek.