7. Vlot en veilig door Gent

Het nieuwe autovrij gebied wordt kwalitatief en aangenaam ingericht, zodat het duidelijker wordt dat auto’s hier te gast zijn en dat de weg voorbehouden is aan fietsers en voetgangers. Het weren van doorgaand verkeer en het verhogen van de leefkwaliteit is de leidraad bij de opmaak van verkeersplannen voor de woonkernen in de deelgemeenten. Ook daar willen we de leefkwaliteit fors verhogen. We zijn er van overtuigd dat een inrichting van het openbaar domein op maat van kinderen en ouderen noodzakelijk en kwaliteitsvol is voor elke Gentenaar.

Gent heeft meer zeggenschap nodig in de investeringen en de exploitatie van het openbaar vervoer. Daarom pleiten we voor een eigen stadsregionaal vervoersbedrijf. We maken versneld werk van een verdere vertramming. We pleiten er bij de NMBS en De Lijn voor om samen een echt voorstadsnet uit te bouwen, waarbij de lokale treinstations zoals Wondelgem, Drongen en Gentbrugge volwaardig deel uitmaken van het openbaartransportnet. Lijn 204 is daar een belangrijk onderdeel van. We vragen ook om te kijken om bijkomend de treinstations Muide en The Loop op te starten. We dringen ten stelligste aan dat de stations Gent-Sint-Pieters en Gent-Dampoort hun broodnodige renovatie volledig krijgen.

We bouwen versneld voort aan het regionale netwerk van fietssnelwegen voor lange afstand ook in het havengebied, en aan comfortabele invalroutes naar de binnenstad onder meer door de aanleg van fietsstraten, en fietsverbindingen naar en tussen de deelgemeenten. We leggen meer fietsparkeerplaatsen en fietsonderdoorgangen aan.

Ook voetgangers worden niet vergeten. We verbeteren in alle wijken de voetpaden en zorgen voor kwalitatieve trage wegen.
We verlagen de parkeerdruk in de wijken en deelgemeenten door in te zetten op duurzame mobiliteit, een ruimer netwerk van autodelen en ontwikkeling van buurtparkings onder andere via een parkeermakelaar om zo het evenwicht tussen het aantal bewonersvergunningen en parkeerplaatsen op straat te herstellen. Door parkeerplaatsen op straat te vervangen door buurtparkings, maken we ruimte vrij voor meer groen in de stad en ontmoetingsplekken. Buurtparkings kunnen halfondergronds gebracht worden, zodat ook zo extra ruimte beschikbaar wordt om bijvoorbeeld speelplekken te creëren. Ook werken we verder aan de uitrol van de P&R-gordel rond Gent. Zo komen er in Sint-Amandsberg, Gentbrugge, The Loop, Wondelgem (R4) en aan de Drongensesteenweg komt er bijkomende P&R-infrastructuur. In het kader van het herdenken van de B401 creëren we een nieuw portaal tot Gent met een snelle en performante shuttleverbinding in de oksel van de E17 en de B401. Waar De Lijn niet voldoende verbinding met het stadscentrum kan voorzien, organiseren we die zelf. Al deze maatregelen zullen leiden naar een lagere nood aan parkeerplaatsen binnen en buiten de R40.

Voor het zuiden van Gent bouwen we alternatieven uit voor bedrijven en werknemers via het mobiliteitscoördinatiecentrum. We verhogen de begeleiding voor bedrijven bij de opmaak en uitvoering van bedrijfsvervoersplannen.

In alle kernwinkelgebieden, zowel in de binnenstad als in de deelgemeenten, en in de zogenaamde schakelstraten, voorzien we shop&go plaatsen voor kortparkeren, die gehandhaafd worden met automatische sensoren.

We dringen bij Vlaanderen aan op de snelle realisatie van enkele missing links, zoals de Sifferverbinding en de aanleg van de nieuwe Meulestedebrug en de Verapazbrug, die de Dampoort ingrijpend moeten ontlasten. Het verkeersknooppunt Dampoort wordt in een tunnel gestoken om doorgaand verkeer veilig te scheiden van lokaal bestemmingsverkeer. Tot slot verleggen we het doorgaand verkeer in het zuiden van het havengebied van de New Orleansstraat naar de Port Arthurlaan, zodat er een duidelijke scheiding ontstaat tussen de woongebieden in Meulestede en het havenverkeer. Om de leefkwaliteit te verbeteren in Gentbrugge pleiten we voor de ondertunneling van de E17. Eenmaal de Vera Pazburg gerealiseerd is, wordt de status van de Blaisantvest herbekeken.

Taxi’s worden volledig elektrisch tegen 2025. Voor een vlot openbaar vervoer, dringen we bij De Lijn aan op de vertramming van lijn 7 die in combinatie met lijn 4 zorgt voor een circle line in Gent.

Gent is een grote onderwijsstad die veel schoolverkeer met zich meebrengt. Om de veiligheid van onze scholieren en studenten te verhogen, richten we schoolstraten in en maken we de ruimere schoolomgeving autoluw en fietsveilig. We bekijken of we ook schoolvervoer via water kunnen organiseren.

Zich vlot kunnen verplaatsen, is voor elke Gentenaar en Gent-gebruiker belangrijk. We blijven streven naar klantvriendelijkheid, gebruiksgemak en kwaliteitsverbeteringen op het vlak van verkeer, bewegwijzering en parkeren.

Tot slot maakt het stadsbestuur in overleg met de politie de komende zes jaar van de verkeersveiligheid een topprioriteit. We vergroten de hoffelijkheid tussen alle weggebruikers in het verkeer door meer campagnes en handhaving.