8. Natuur en water in de stad

Onze stad heeft meer natuur, groen en water nodig. Niet alleen om Gent aangenamer te maken, ontmoeting en sociale cohesie te bevorderen, maar ook om de stad klimaatrobuust te maken en de luchtkwaliteit te verbeteren. Parken en parkjes zijn de tuinen van alle Gentenaars. De groennorm die bepaalt dat binnen een wandelafstand van 400 meter minstens 10 m2 groen aanwezig moet zijn in een park dat minstens 1 ha groot is, wordt stap voor stap gerealiseerd. We geven daarbij prioriteit aan dichtbebouwde woonwijken. Het geplande RUP Groen zal integraal worden uitgevoerd.

We vergroenen de Gentse straten en pleinen met extra straatbomen, groenzones, groene gevels, bijkomende geveltuintjes en groenslingers. We investeren in bijkomende wijkparken, versterken de grotere parken en bouwen de groenpolen verder uit. Gronden van Groep Gent met bestemming natuur, park of bos worden op het moment dat ze vrijkomen zo veel mogelijk gebruikt voor natuur of bos. Het volledige terrein in de Driemasterstraat in Wondelgem wordt een volwaardig wijkpark. Het project Moevaertvallei zal stap voor stap worden uitgerold.

Groen en water zorgen ook ook voor afkoeling in de stad. In de toekomst wordt dit nog belangrijker in de strijd tegen de klimaatopwarming en het stedelijk hitte-eilandeffect. Het waternetwerk in Gent is bepalend voor een goede stedelijke ontwikkeling. De ruimte op en aan het water kan verschillende functies naast elkaar vervullen: vervoer en transport, recreatie, landschap en beleving, natuur en groen, ecologie, wonen... Onze blauw-groene assen verdienen daarom versterking. Het behoud van de open ruimte in de valleien van onze rivieren en stromen wordt een dwingende randvoorwaarde bij bouwprojecten.

Wateroverlast voorkomen we door water vast te houden aan de bron. Naast voldoende natuurlijke infiltratiemogelijkheden zijn ook innovaties als groendaken, waterpleinen en alternatieve vormen van bovengrondse en ondergrondse waterberging van het grootste belang voor de verdere ontwikkeling van de stad. De verhardingsgraad moet omlaag.