9. Gent, duurzaam en klimaatneutraal

Luchtkwaliteit is belangrijk voor elke Gentenaar. Vanaf 2020 wordt een lage-emissiezone (LEZ) ingevoerd, in een zone die samenvalt met de zone 30 binnen de R40, waarin de meest vervuilende (diesel)auto’s worden geweerd. Dit is een eerste belangrijke stap om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. De LEZ wordt uitgebreid naar alle woongebieden binnen de R4, en zelfs naar het Havengebied. De invoering van de LEZ wordt gekoppeld aan een pakket van begeleidende sociale maatregelen. Burgers zullen kunnen kiezen uit een breed pallet van compensaties onder de vorm van een mobiliteitsbudget. We ontsluiten een netwerk van meetpunten om de luchtkwaliteit op te volgen. GentLevert wordt verder uitgebouwd om koerierverkeer te verminderen.

De Stad neemt, samen met andere openbare diensten zoals Ivago, De Lijn en de nutsmaatschappijen, het voortouw in het omvormen van hun wagenpark naar duurzame alternatieven met brandstof zoals elektriciteit, waterstof en CNG voor die toepassingen waar elektriciteit en waterstof geen alternatief is.

Tegen 2050 maken we Gent klimaatneutraal. Dit langetermijnengagement werd in een concrete doelstelling gevat: -40% CO2-uitstoot tegen 2030. Het nieuwe IPCC-rapport toont aan dat we deze doelstellingen in de toekomst misschien nog moeten aanscherpen. Als Gent zijn klimaatdoelstellingen wil halen, zullen we ook aardgas als energiebron moeten vervangen. In eerste instantie voor wonen en de dienstensector, daarna ook voor transport en industrie. Nieuwbouwwijken worden daarom niet meer op aardgas aangesloten. We breiden het bestaande verwarmingsnet uit en zorgen voor nieuwe netten, zodat de restwarmte van industriële processen of afvalverwerking kan dienen om woningen te verwarmen. Ook andere alternatieven zoals energie uit zon en bodem worden volop benut. We werken actief mee aan proefprojecten, zoals een waterstoffabriek in de Gentse Haven en andere waterstofprojecten. We rollen verder een netwerk van elektrische laadpalen uit. We richten een duurzaamheidsloket op waar particulieren, organisaties en bedrijven terecht kunnen voor advies en ondersteuning.

Onze lokale voedselstrategie is een van de pijlers van ons lokaal klimaatbeleid. We zetten in op duurzame landbouw, waarbij we ons in de eerste plaats richten op de korte keten en stadsgerichte landbouw. Op die manier brengen we consument en producent opnieuw met elkaar in contact. We gaan voedselverspilling tegen en hergebruiken voedselafval maximaal als grondstof.

Als stadsbestuur geven we het goede voorbeeld door al onze gebouwen met geschikte daken te voorzien van zonnepanelen. We betrekken de Gentenaars hierin. Onze openbare verlichting wordt zuiniger door versneld over te schakelen op led en door ze te dimmen en te doven waar en wanneer dat kan. We trekken deze inspanningen ook door naar bedrijven en grote instellingen, naar analogie met projecten als Green Track met de cultuursector. We stimuleren de Gentenaars om zelf producent te worden van duurzame energie door aan te sluiten bij energiecoöperaties of door particuliere investeringen. We zijn een slimme stad. We investeren verder in slimme vuilbakken, stimuleren werfverkeer via water en onderzoeken de mogelijkheid naar afvalophalingen via water.

Gentenaars hebben baat bij een ambitieus klimaatbeleid. Het informeren, sensibiliseren en verder ondersteunen van onze burgers om hun woning te renoveren is niet alleen belangrijk om onze klimaatdoelstellingen te halen, maar verhoogt ook hun wooncomfort en verlaagt de energiefactuur. We besteden daarbij specifiek aandacht aan sociaal zwakkere groepen.

We rollen de fossielvrije en duurzame beleggingsstrategie van Stad Gent verder uit naar de volledige Groep Gent.

We werken aan een afvalarme stad met een minimum aan grondstoffenverspilling en bespoedigen de transitie naar een circulaire economie. We kiezen resoluut voor afvalarme en duurzame evenementen zonder wegwerpbekers. We verhogen de inzet van Ivago, politie en stadsdiensten op de drie sporen van het afvalbeleid: sensibiliseren, opruimen en handhaven. We blijven strijden tegen zwerfvuil en sluikstorten. Voor Ivago betekent dit het doortrekken van Meer geel op straat.