Als er één zware smet is op het blazoen van onze stad, met al haar schoonheid, troeven en kwaliteiten, dan is het de schrijnende armoedeproblematiek. We stellen vast dat Gent meer en meer een stad met twee gezichten wordt. Terwijl één groep bewoners geniet van alle moois dat de stad hen biedt, en ook volop aan dat stedelijke leven kan deelnemen, leeft een andere groep in armoede, achterstelling en isolement.

Wat wil CD&V?

Door de complexiteit van de problematiek vraagt armoedebestrijding een structurele en integrale aanpak op tal van domeinen. Uiteraard zijn er geen wondermiddelen. Maar CD&V Gent wil een aantal bijkomende initiatieven nemen. Willen we een sociale stad waarin iedereen inbegrepen is, dan is er meer samenwerking nodig tussen alle positieve krachten die in onze stad aanwezig zijn, en dan moeten we op een meer proactieve manier de strijd met de armoede aangaan.

Voor CD&V Gent begint alles met respect en begrip voor mensen in armoede. Dat klinkt evident, maar al te vaak merken we dat stigmatisering, vooroordelen en onbegrip nog sterk aanwezig zijn, in de samenleving maar ook bij de betrokken stadsdiensten. We erkennen ten volle het belang en de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid en zetten die maximaal in op alle domeinen.

We erkennen en waarderen de rol van het maatschappelijk middenveld en de armoedeorganisaties. We vertrekken steeds van een constructieve houding ten aanzien van het middenveld en de non-profit en van vertrouwen in hun capaciteiten en erkentelijkheid voor hun engagement. We ondersteunen hen zo veel mogelijk in hun werking, onder meer door voldoende financiering en door de actieve ondersteuning door stadsdiensten in praktische, juridische en administratieve kwesties.

Armoede kent vele gezichten: nieuwe armen en generatiearmen, Belg en niet-Belg, jong en oud, duidelijk of verborgen. Een individuele benadering met veel aandacht voor de interpersoonlijke relatie is dan ook noodzakelijk. We geloven in de methodiek van buddy-projecten waarbij vrijwilligers, uiteraard met de noodzakelijke professionele ondersteuning, mensen in armoede in de arm nemen om hun zelfredzaamheid te vergroten.

Complexiteit en versnippering leiden nog te vaak tot onderbescherming en onderbenutting van rechten. Het is ons doel de dienstverlening te vereenvoudigen en vooral proactiever te maken. We willen iedereen maximaal geven waar hij of zij recht op heeft. We zorgen ervoor dat iedereen in armoede maximaal zijn/haar rechten kan uitputten, gaan ‘non take-up’[1] tegen en breiden de automatische toekenning verder uit.

We zien huisvesting als essentieel fundament voor armoedebestrijding. Dak- en thuisloosheid is ronduit onaanvaardbaar en moet met de grootste urgentie worden aangepakt. We gaan uit van het principe van ‘housing first’, waarbij we mensen eerst een dak boven het hoofd geven en hen dan verder begeleiden op andere vlakken. We helpen Gentenaars in armoede om een duurzame en kwaliteitsvolle woning te vinden. Daartoe zetten we onder meer in op de uitbreiding van sociale huur, pakken we discriminatie op de private markt aan en stimuleren en faciliteren we initiatieven van middenveldorganisaties (bijvoorbeeld door het verlichten van de regeldruk en/of door ondersteuning van stadsdiensten).

Ook op het vlak van onderwijs, tewerkstelling, fysieke en geestelijke gezondheidszorg en vrijetijdsparticipatie maken we werk van een proactief, aanbodgestuurd beleid. Dat wil zeggen dat we niet wachten tot mensen in armoede komen aankloppen. We stappen actief op hen af om hen op de hoogte te stellen van het aanbod en begeleiden hen maximaal. Daarbij trachten we om zo veel mogelijk aspecten van de individuele armoedeproblematiek aan te pakken.  We ondersteunen de Gentse scholen in de uitbouw van een aanpak rond kostenbeheersing en omgaan met onbetaalde schoolfacturen. We stimuleren scholen om bruggen te bouwen met ouders en sociale organisaties.

Daarnaast zorgen we voor voldoende noodhulp. We beschouwen die niet als een structurele oplossing, maar erkennen dat ze noodzakelijk is om aan de meest acute noden op het vlak van onderdak, kleding, voeding en gezondheid te voldoen. We vergroten het opvangaanbod om aan de noden te voldoen. Daarbij hebben we bijzondere aandacht voor de specifieke behoeften van gezinnen met kinderen, jongeren en alleenstaande vrouwen, om ook voor hen een aangepaste en veilige omgeving te creëren. Samen met de armoedeverenigingen die actief zijn op het vlak van noodhulp, bekijken we hoe ze beter kunnen worden ondersteund.

Tot slot nemen we het engagement om beleidsbeslissingen die een impact hebben op mensen in armoede in de toekomst te onderwerpen aan een armoedetoets. We maken gebruik van ervaringskennis en wetenschappelijke inzichten om beleidsbeslissingen te toetsen en waar nodig bij te sturen. Daarvoor richten we een adviesorgaan op waar mensen in armoede, veldwerkers, wetenschappers en de stadsdiensten in vertegenwoordigd zijn. Het advies van deze groep wordt onderhevig aan een motiveringsplicht door het stadsbestuur.


[1] Het feit dat mensen geen toegang hebben tot, of geen of te weinig gebruik maken van hun rechten.