De beleidsaandacht blijft te zeer beperkt tot het gebied binnen de stadsring. Verkeersleefbaarheidsplannen, ondersteuning van handelaars, stedelijke dienstverlening, onderhoud van het openbaar domein, kunst in de publieke ruimte enzovoort; allemaal zijn ze hoofdzakelijk gericht op de kern van onze stad.

Ook de 19de-eeuwse gordel krijgt aandacht, maar dan hoofdzakelijk vanuit de negatieve invalshoek van de huisvestings-, armoede- en samenlevingsproblematieken die er aanwezig zijn.

In andere stadsdelen heerst het gevoel dat men onvoldoende aandacht krijgt van het bestuur of dat er over de hoofden heen wordt beslist. Dit laat zich bijvoorbeeld sterk voelen op het vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening. De randgebieden en deelgemeenten worden te vaak bekeken als stadsdelen waar de resterende open ruimte naar hartenlust mag worden ingevuld met nieuwe bedrijfsterreinen, woonblokken of andere infrastructuur, zonder rekening te houden met de draagkracht van de buurt en de plaatselijke gemeenschappen en zonder afdoende te investeren in een verkeersveilige mobiliteit en parkeergelegenheid, openbaar vervoer, scholen en voorzieningen van kinderopvang, plaatselijke middenstand en horeca, inrichting van kwaliteitsvol groen enzovoort. 

Wat wil CD&V?

We willen aandacht voor heel Gent. Elk stadsdeel moet in gelijke mate profiteren van de meerwaarde die de stedelijke koepel biedt. Tegelijk moet elke wijk en elke deelgemeente zijn eigenheid kunnen behouden, en dient die eigenheid ook meer in de verf te worden gezet, bijvoorbeeld door lokale initiatieven en tradities te ondersteunen en door het cultuurhistorisch erfgoed te behouden en op te waarderen.

Die aandacht voor elk van de verschillende stadsdelen die samen de Stad Gent vormen, willen we zowel verticaal als horizontaal in het beleid integreren. Verticaal moet in elk van de beleidsdomeinen meer aandacht gaan naar de gebieden buiten het stadscentrum. Horizontaal willen we bij het begin van de legislatuur, in samenspraak met de bewoners, voor elk van de Gentse wijken een beleidsplan opmaken waarin de ambities op de relevante beleidsthema’s zijn opgenomen. Aan deze beleidsplannen per wijk worden ook financiële middelen gekoppeld. Een dergelijk beleidsplan kan uiteraard maar slagen en de bewoners van onze stad ten goede komen, als de erin opgenomen engagementen ook nauw aansluiten bij de bezorgdheden van de bewoners.

Om de inwoners van de verschillende stadsdelen meer inspraak te bieden in de inrichting van hun buurt, willen we werken met  wijkportefeuilles. De wijkportefeuille is een deel van het investeringsbudget dat wordt toegekend aan het betreffende stadsdeel, en waarvan de besteding wordt gestuurd door de inwoners ervan. Uiteraard is het essentieel dat er bij het beslissingsproces voldoende democratisch draagvlak bestaat. De op te richten overlegplatformen krijgen daarom een centrale rol. Finaal is het de gemeenteraad die de besteding van de middelen uit de wijkportefeuille goedkeurt.

CD&V Gent wil zich inzetten voor de landelijke delen die onze stad nog heeft. We willen een beleid voeren dat de bestaande open ruimte vrijwaart. Een groot deel van deze open ruimte wordt bewerkt en beheerd door land- en tuinbouwers. We willen ontwikkelingskansen bieden aan deze bedrijven, bij uitstek binnen het agrarisch gebied. We zijn trots op lokaal geproduceerde producten en stimuleren de link tussen de voedselproductie en de stad.