Het diversiteitsbeleid van de Stad is de voorbije jaren te veel beperkt gebleven tot campagnes en symboolpolitiek.
Ook op het vlak van etnisch-culturele diversiteit bij het eigen personeel heeft de Stad Gent in het verleden te weinig ambitie getoond. Zo wilde het stadsbestuur zichzelf in eerste instantie geen streefcijfers opleggen. Terwijl zowat 33% van de Gentenaars een buitenlandse achtergrond heeft, is dat cijfer bij het stadspersoneel beperkt slechts 14%. Bij de politie ging het, volgens hun Diversiteitsactieplan ‘100% Flik’, om slechts 2,64%!

Wat wil CD&V?

CD&V Gent wil er alles aan doen om met álle Gentenaars, onafgezien van hun afkomst, leeftijd, geslacht, socio-economische situatie, gezondheid of overtuiging, te bouwen aan een warme stedelijke samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn en gelijkwaardige kansen krijgt om zich te ontplooien. We geloven dat dat mogelijk is. We omarmen de diversiteit in onze stad, zetten in op sensibilisering en stimuleren maximaal dialoog en samenleven.

Dat doen we uiteraard op de evidente vlakken als sport en cultuur, onderwijs en tewerkstelling, maar ook op minder voor de hand liggende domeinen. Zo is er nog veel werk op het vlak van diversiteit in de ouderenzorg.

Wat de diversiteit in het personeelsbestand van de Stad, het OCMW en de politie betreft, willen bij het begin van de volgende legislatuur ambitieuze streefcijfers bepalen en een duidelijk groeipad uitzetten om tot een daadwerkelijke afspiegeling van de Gentse bevolking te komen.

Uiteraard dient de overheid sanctionerend op te treden op tegen achterstelling, uitsluiting en discriminatie. We willen het ook eenvoudiger maken om daar melding van te maken.

CD&V wil alle openbare diensten en alle culturele centra bereikbaar en toegankelijk te maken voor alle mensen met een beperking. Daarnaast moedigen we horecazaken en winkels aan hetzelfde te doen.

Omdat we geloven dat kunst en cultuur mensen verbindt, willen we initiatieven voor culturele ontmoeting in diversiteit, uitgaande van particulieren of  het middenveld, ondersteunen en faciliteren. We benadrukken dat alle inwoners van Gent alle kansen moeten krijgen om deel te nemen (actief of genietend) aan de brede waaier van algemeen culturele of kunstzinnige activiteiten die in de stad worden aangeboden. CD&V Gent vindt dat elke persoon recht heeft op kunst en cultuur en wil daarin graag tegemoetkomen.

Essentieel in onze aanpak is ook op dit vlak het betrekken en ondersteunen van het middenveld. We engageren ons tot structureel en regelmatig overleg, financiële en organisatorische ondersteuning en bekendmaking van de werking van middenveldorganisaties via de stedelijke kanalen. Daarbij laten we de verenigingen in hun eigenheid en bewaren we hun identiteit en autonomie. Voorwaarde voor erkenning en ondersteuning is wel dat zij blijk geven van openheid ten aanzien van diversiteit en inzetten op kennismaking en dialoog.