De luchtkwaliteit is op de meeste plaatsen in Gent niet goed, en in een aantal gebieden zelfs ronduit slecht. Gentenaars zijn terecht bezorgd om de hoge concentraties fijn stof, stikstofoxiden en andere verontreiniging in de lucht. In de voorbije jaren zijn al een aantal beleidsinitiatieven genomen, maar die missen veelal draagwijdte en bekendheid.

Een globaal milieubeleid richt zich op verschillende factoren die milieuverstorend werken, zoals daar zijn luchtvervuiling, water- en bodemverontreiniging, afvalproductie, visuele vervuiling door verkrotting en sluikstorten, productie en gebruik van niet-hernieuwbare energie en geluidsoverlast. Op elk van deze domeinen willen we ingrijpen om ons leefklimaat te optimaliseren en, op termijn, te groeien naar een klimaatneutrale stad.

Gent is uiteraard geen eiland, en dus is een bovenstedelijke aanpak noodzakelijk. We werken daarom nauw samen met andere actoren (hogere overheden, kennisinstellingen, haven, industrie enzovoort). Maar ook op lokaal vlak is er nog veel wat we kunnen doen. Het aflopen van het “Actieplan fijn stof en NO2 voor agglomeratie Gent en Gentse kanaalzone” in 2020 is het uitgelezen moment om een versnelling hoger te schakelen.

Wat wil CD&V?

CD&V Gent wil van de verbetering van de luchtkwaliteit op het hele Gentse grondgebied een prioriteit maken voor de volgende legislatuur. Het streven naar duurzaamheid of ‘rentmeesterschap’ immers bij uitstek een christendemocratisch principe.

Cruciaal is dat we de Gentenaars meer bij dit verhaal willen betrekken en willen enthousiasmeren om samen werk te maken van een betere luchtkwaliteit. Daartoe willen we veel sterker inzetten op sensibilisering en de Gentenaars inlichten hoe ze hun gewoonten op het vlak van mobiliteit, energieverbruik, voeding e.a. kunnen aanpassen om minder luchtvervuiling te genereren. Ook willen we op verschillende plaatsen in de stad in real time de resultaten en de evoluties van de luchtmetingen afficheren.

Om de luchtkwaliteit in Gent structureel te verbeteren, moeten we niet alleen de uitstoot van verontreiniging verminderen, maar ook inzetten op de vergroening van de stad. Dat willen we doen op alle niveaus: groenpolen, (buurt)parken, straatgroen, geveltuintjes, groenslingers enzovoort. Naar het idee van de Nederlandse ‘tiny forests’ willen we ook werk maken van ‘wijkbossen’. Het is onze ambitie om in elke wijk een bos aan te planten ten grootte van een tennisveld (200m²). Op die manier zorgen we niet alleen voor een betere luchtkwaliteit, maar ook voor meer biodiversiteit, een betere waterberging en absorptie van hitte, en bovendien creëren we zo een leuke speel- en belevingsplek voor de buurt.

Binnen de groennorm van onze stad benadrukken we het belang van goede kwalitatieve planten en bomen, maar evenzeer van de professionele aanleg en onderhoud van groenzones. CD&V Gent wil groenvoorziening apart aanbesteden in wegenwerken en infrastructuurwerken om met kennis van zaken de kwaliteit van het groen te verbeteren. We stemmen de plantenkeuze af op het doel en de mogelijkheden, bijvoorbeeld om nuttige microbiotopen te creëren waar stadsfauna en -flora elkaar kunnen vinden.

We willen dat de lage-emissiezone wordt uitgebreid tot het hele Gentse grondgebied.

Een van de grote boosdoeners qua luchtvervuiling is de E17. Deze autosnelweg doorklieft immers de woonwijken en de nieuwe groengebieden van de deelgemeenten Zwijnaarde en Gentbrugge (groenpool parkbos, Scheldevallei en de Gentbrugse Meersen). Niet alleen de uitlaatgassen, het fijn stof en het lawaai vormen een ernstig probleem voor de gezondheid van de bewoners ; deze snelweg verhindert ook dat de stad zich hier planmatig ontwikkelt volgens een goede en gezonde ruimtelijke ordening. Daarom moet er op de lange termijn voor worden geijverd dat de E17 ondergronds wordt ingetunneld en de vrijgekomen ruimte optimaal wordt benut voor duurzame stadsontwikkeling, die ruimte biedt voor wonen, bedrijvigheid en natuur. Dit betekent ook dat de fly-over aan het Zuid zal verdwijnen en het Zuidpark kan uitgroeien tot een groot centraal stadspark.