CD&V Gent blijft pleiten voor een genuanceerde discussie over het circulatieplan. We willen een geïntegreerde aanpak van het mobiliteitsvraagstuk, waarbij de stad het voortouw moet nemen om alle betrokken actoren (gebruikers, ondernemingen, transport- en taxibedrijven, De Lijn, NMBS en Infrabel, en de omliggende steden en gemeenten) te verzamelen in een gemeenschappelijke actie. Er moet werk worden gemaakt van goed georganiseerde co-mobiliteit. De verzadiging van het wegennet en de economische schade die daaruit voortkomt zijn daartoe belangrijke redenen, maar ook de toenemende gezondheidsproblemen van de stedelijke bevolking dwingen ons tot doorgedreven actie.

Wat wil CD&V?

In de steden van de toekomst zal de mobiliteitsbehoefte voor een groot deel voldaan worden door verplaatsingen te voet, met de fiets en met het openbaar vervoer. Om deze omslag te maken moet het aanbod en de infrastructuur voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer sterk verbeterd én veiliger worden.

We blijven verder ijveren voor de ontwikkeling van een hoogwaardig voorstadsnet waarbij het buitenstedelijke netwerk wordt gekoppeld aan de binnenstedelijke verbinding.

We staan achter het principe dat aan de basis ligt van het circulatieplan: doorgaand verkeer moet uit de binnenstad worden geweerd. Wel moeten we ervoor zorgen dat de stad gemakkelijk bereikbaar blijft voor bestemmingsverkeer, en dit voor alle vervoersmodi. We willen daarom pragmatisch omgaan met de concrete invulling en bijvoorbeeld locaties van knips of de circulatie binnen sectoren aanpassen indien dat noodzakelijk blijkt.

Bovendien zijn we van oordeel dat het weren van doorgaand verkeer in het centrum ook wordt bereikt zonder de knips aan de Phoenixbrug en het Griendeplein, die nu de Brugse Poort en Rabot tot twee eilanden hebben gemaakt. We heffen daarom de sectoren ‘Brugse Poort’ en ‘Rabot’ op en hanteren de N430 (as Nieuwewandeling – Begijnhoflaan – Opgeëistenlaan – Blaisantvest) als noordelijke grens voor de sectorenstructuur. De vier overige sectoren blijven bestaan.

De voorlopige evaluatie van het circulatieplan leert dat er veel ergernis bestaat over de afstanden die moeten afgelegd worden om autoverplaatsingen te doen tussen de verschillende lobben. Om tegemoet te komen aan de bestaande behoeften, en nutteloze omwegen te vermijden, willen we interactie toelaten tussen aanliggende lobben, dit voor bewoners van die lobben en de daar gevestigde bedrijven. Via een beperkt aantal doorgangen kunnen betrokkenen doorsteken tussen aanliggende lobben. Die doorgangen worden gecontroleerd door nummerplaatherkenning.

Het vergunningenbeleid moet eenvoudiger en gebruiksvriendelijker worden. Ook dienen er duidelijke behandelingstermijnen te worden vastgelegd, zodat aanvragen niet nodeloos lang aanslepen.

Kortparkeren in het centrum moet goedkoper. De hoge tarieven in de rode zone schrikken bezoekers en klanten af. We willen het gratis parkeren in alle zones uitbreiden tot een halfuur, en de tarieven tot drie uur in de rode zone verlagen tot die van de oranje zone. Langparkeerders stimuleren we om hun wagen achter te laten aan de rand van de stad en met het openbaar vervoer of de fiets te komen. Zo blijven in het stadscentrum voldoende parkeerplaatsen beschikbaar.

De invoering van de nieuwe parkeerzones en -tarieven zorgt voor veel overlast voor handelaars die met de auto naar hun zaak komen – iets wat vaak noodzakelijk is om materiaal te kunnen meenemen. Niet alleen moeten zij meer betalen door de verhoging van de tarieven, in de rode en de gele zones is de parkeerduur overdag beperkt tot drie uur, waardoor zij in de loop van hun werkdag ook herhaaldelijk hun wagen moeten verplaatsen. CD&V Gent wil daarom handelaars in het bezit stellen van een ‘handelaarsparkeerkaart’, die hen het recht geeft om in de zone waarin hun zaak gelegen is, te parkeren volgens dezelfde rechten die een bewonerskaart biedt.

Voor interventiediensten (dringende werken door loodgieters, elektriciens, nutsbedrijven e.a.) kan er een interventiekaart worden ontwikkeld die het recht geeft om tijdelijk op een bewonersplaats te parkeren. De tijdelijkheid kan worden bewaakt door het gebruik van de parkeerschijf.

Het spreekt voor zich dat verkeersveiligheid voor ons een zeer belangrijk aandachtspunt is. Ook daarrond vindt u in ons integrale programma tal van voorstellen, van het ontvlechten van verkeersstromen over het conflictvrij maken van kruispunten tot het weren van vrachtverkeer in de binnenstad en de woonkernen.  De samenwerking tussen de stad en de Vlaamse overheid moet beter en constructiever zodat aanpassingen aan gevaarlijke punten sneller bijdragen aan het verhogen van de verkeersveiligheid.

Ook op het vlak van verkeersveiligheid en -leefbaarheid vraagt CD&V Gent meer aandacht voor de gebieden buiten de R40. In nauwe samenspraak met de bewoners maken we voor elk van de Gentse stadsdelen een plan ter zake op dat uiteraard kadert in de ruimere mobiliteitsplannen op het niveau van de stad en de stadsregio.