Onze stad kent een rijk en verscheiden economisch weefsel. Van de grote bedrijven in de haven, die vele tienduizenden jobs creëren, over de wereldbefaamde kennisbedrijven in de ‘Tech Lane’ tot de KMO’s en de lokale handelaars, samen zorgen ze voor een robuuste economische motor die van Gent een welvarende, dynamische en aantrekkelijke stad maakt. Die rijkdom wil CD&V koesteren en ondersteunen.

Wat wil CD&V?

Het Gentse stadsbestuur zegt op te komen voor de lokale ondernemers, maar die denken daar in vele gevallen anders over, zo blijkt uit bevragingen. CD&V Gent is van oordeel dat het gevoerde ondernemersbeleid te beperkt is en zich op meer moet richten dan de binnenstad en de starters. Handelaars die niet in die categorieën vallen, voelen zich – terecht – onvoldoende gewaardeerd.

Wij willen werk maken van een ondersteunend beleid voor alle handelaars die in Gent investeren. Een economisch gezond Gent vergt immers een goede mix en een voldoende groot aanbod overal in de stad. En dat vergt inspanningen op tal van beleidsdomeinen, van dienstverlening en fiscaliteit over mobiliteit en ruimtelijke ordening tot onderwijs, milieubeleid en stadspromotie.

In het bijzonder willen we een actiever ondersteunend beleid voeren inzake zogenoemde ‘buurtverzorgende initiatieven’ als buurtwinkels en markten. Zij bieden niet enkel een meerwaarde voor de stad op economisch vlak, maar ook op tal van andere vlakken als sociale cohesie, gemeenschapsvorming, levenskwaliteit en duurzame mobiliteit. We maken een behoefteanalyse en richten de beleidsaandacht en de middelen specifiek op wijken waar de nood het hoogst en het aanbod het kleinst is.

In samenwerking met de middenveldorganisaties willen we Gentenaars stimuleren om te ondernemen met gerichte campagnes, doorgedreven samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijven en het wegwerken van financiële drempels (met o.m. startercontracten en investeringssubsidies).

Ook lokaal consumeren verdient een stevige duw in de rug. We spreken de Gentenaars aan op hun beroemde fierheid over hun stad om hen te stimuleren om producten en diensten bij lokale zaken en producenten af te nemen. Ook andere instrumenten als getrouwheidskaarten, geschenkbonnen, en lokale munten bieden veel mogelijkheden. Uiteraard geven we het goede voorbeeld en kopen we als stedelijke overheid zo veel mogelijk aan bij lokale handelaars.

Tegelijk zorgen we er als stedelijke overheid voor dat de noodzakelijke randvoorwaarden om te ondernemen zijn vervuld: een vlotte bereikbaarheid van de handelszaken, een fiscale druk die ondernemerschap niet in de weg staat, een vlotte en proactieve stedelijke dienstverlening, voldoende en betaalbare handelsruimte enzovoort.

Boven alles willen we de handelaars en de ondernemers nauwer betrekken en samen met hen het beleid uittekenen. Dat moet gebeuren op de manier die voor hen het meest wenselijk en haalbaar is. In ruil voor hun engagement moet uiteraard met hun inbreng ook echt rekening worden gehouden. Wij zien een belangrijke taak weggelegd voor de wijkregisseurs om ook op economisch vlak mensen bij elkaar te brengen rond specifieke problematieken en plannen voor hun buurt.