Veiligheid. Herwaarderen van de wijkagent.

De voorbije jaren is veiligheid een steeds prominenter maatschappelijk en politiek thema geworden. De Gentenaars hebben recht op een veilige samenleving waarin ze kunnen leven, werken, ondernemen en ontspannen. Veiligheid is het fundament voor de samenleving om ook op sociaal, economisch, maatschappelijk en politiek vlak te kunnen bloeien. Veiligheid is dan ook een kerntaak van de overheid, ook de lokale.

Wat wil CD&V?

Voor CD&V moet veiligheidsbeleid dicht bij mensen worden gevoerd. Nabijheid van politie- en hulpdiensten is noodzakelijk. De lokale politie is een van de belangrijkste spelers in de veiligheidsketen en moet gemeenschapsgericht werken. CD&V Gent wil daarom de wijkdienst van de politie sterk uitbreiden. Er moet voldoende mankracht worden vrijgemaakt opdat de wijkagent op straat kan komen en zijn maatschappelijke rol kan vervullen. Het is voor ons ook zeer belangrijk dat het politiekorps een betere afspiegeling kent van de diversiteit die ook onze Gentse samenleving kenmerkt.

De wijkagent is het meest burgernabije gezicht van de politiediensten en heeft zowel een bemiddelende als een preventieve rol. Wijkagenten moeten zichtbaar zijn, op straat en op wijkfeesten tussen de mensen komen en de bewoners van hun wijk kennen. Ook moeten ze aanspreekbaar zijn, zowel fysiek als via klassieke en nieuwe communicatiekanalen. We vragen van de wijkpolitie dat ze minstens halfjaarlijks een buurtvergadering organiseert waarop de veiligheids- en overlastproblemen in de wijk met de bewoners worden besproken.

De wijkagent is voor ons ook de spil in een ketengerichte en integrale veiligheidsaanpak. Een ‘ketenbenadering’ betekent inspelen op de gehele veiligheidsketen, dus ook op preventie en nazorg en niet alleen op de repressieve aanpak. Vanuit die optiek dient de wijkagent een essentieel element te zijn in het geheel van straathoekwerkers, verenigingen, gezondheids- en welzijnsdiensten, drugpreventie, projecten van sociale ontwikkeling, onderwijs, organisaties en andere socio-preventieve actoren.

Ook online moet de politie meer ‘burgernabij’ zijn, door op te volgen wat er online leeft en dan proactief in dialoog te gaan en op te treden.

Daarnaast is veiligheid ook een zaak van ons allemaal. Als CD&V geloven wij sterk in veiligheid door verbondenheid. Meer sociale cohesie en aandacht voor de ander leidt tot een meer betrokken en zo een veiliger stedelijke samenleving.