Gent kampt met een grote woonproblematiek. Huren en kopen is heel duur. De kwaliteit van vele woningen, in het bijzonder in de 19de-eeuwse gordel, is ondermaats. De aanbouw van nieuwe woningen, zowel sociaal als privaat, volstaat niet om aan de vraag te voldoen. En de typologie van de nieuwe wooneenheden komt slechts tegemoet aan een beperkt deel van de bevolking. Er worden veel nieuwe luxeappartementen gebouwd, maar veel te weinig betaalbare gezinswoningen. Zelfs de zogenaamde ‘budgetwoningen’ zijn voor veel mensen veel te duur.

Wat wil CD&V?

De aanpak van de woonproblematiek vergt tal van inspanningen op korte, middellange en lange termijn. In ons integrale programma gaan we daar uitgebreid op in. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we zo weinig mogelijk nieuwe woonuitbreidingsgebieden willen aansnijden om de weinige open ruimte die ons in Gent rest te vrijwaren. Betaalbaarheid en duurzaamheid zijn de twee standaarden waarop we het woonbeleid willen enten.

Om het aantal woningen sneller te doen stijgen, willen we onbenutte percelen in woongebied beter benutten. De versoepeling van de stedenbouwkundige regelgeving moet hoger bouwen, bouwen in tweede lijn en het  opdelen van grote wooneenheden en percelen vergemakkelijken. Ook moet de ontwikkeling van nieuwe woonmodellen als Community Land Trust, wooncoöperaties of een rollend grondfonds worden gestimuleerd.

Om de huurmarkt te vergroten, en zo de stijging van de huurprijzen te drukken, willen we inzetten op het ontzorgen van private eigenaars-verhuurders door hen te ondersteunen met renovatie-advies, -begeleiding en -subsidiëring. We geloven sterk in de instrumenten van het sociale en het stedelijke verhuurkantoor en willen drempels voor eigenaars-verhuurders om daarin in te stappen zo veel mogelijk wegnemen.

We willen resoluut inzetten op kwaliteitsvolle huisvesting voor wie financieel zwakker staat. Op het vlak van sociale huisvesting moet in de volgende beleidstermijn veel meer ambitie worden getoond dan de voorbije legislaturen. Daartoe willen we verschillende maatregelen nemen, waarvan het ‘sociaal bouwvolume’ wellicht een van de meest in het oog springende is: private ontwikkelaars die bereid zijn meer dan 20% sociale huisvesting te ontwikkelen in hun project, zullen ook een groter aantal reguliere wooneenheden mogen bouwen dan wie dat niet wil.

Bij woonontwikkelingen in handen van private partners willen we een groter aandeel betaalbare woningen afdwingen. Dat kan zowel door te sanctioneren als door te stimuleren (toekennen van bijkomend bouwvolume, flexibeler voorschriften, fiscale compensaties enz.). Ook willen we er beter over waken dat het beoogde publiek wordt bereikt door de bovenste inkomensgrens om in aanmerking te komen voor de koop van een budgetwoning voldoende laag te houden.

Een doortastend leegstandsbeleid is voor ons een essentieel element in het stedelijk woonbeleid. We willen de leegstand beter in kaart brengen en daadkrachtiger optreden tegen langdurige leegstand. Eigenaars van leegstaande woningen bieden  we de mogelijkheid om van de leegbelasting vrijgesteld te worden indien zij instemmen met een tijdelijke invulling van hun pand, die in onderling overleg wordt bepaald. Ook de leegstand in de sociale huisvesting moet worden teruggedrongen.

We treden ook doortastend op tegen alle vormen van misbruik inzake wonen, van discriminatie op de huurmarkt – waarbij we ook praktijktests gebruiken – over het overmatig verhuren via AirBnB tot kraken. Mensen die kraken uit woonnood, worden geplaatst in noodopvang en zo snel mogelijk toegeleid naar reguliere en duurzame huisvesting. Kraken is voor ons geen legitiem antwoord op de zeer reële en prangende noden inzake dakloosheid.

CD&V Gent wil daarenboven ook meer aandacht voor de manier waarop nieuwe ontwikkelingen worden neergepoot in bestaande buurten. Stadsontwikkelingen moeten niet alleen de nieuwe, maar ook de bestaande bewoners ten goede komen. Het opzet moet steeds zijn dat er naast ruimtelijk-fysieke ook werk wordt gemaakt van socio-culturele en socio-economische ontwikkeling en gemeenschapsvorming. Stadsontwikkeling mag zich niet beperken tot het louter creëren van bijkomende woningen. Het moet er ook toe dienen om stadsgebieden om te vormen tot levendige buurten, met voldoende voorzieningen (voor o.m. buurtwinkels, kinderopvang, ouderenzorg, onderwijs en vrije tijd), kwaliteitsvol openbaar domein, aantrekkelijke groene ruimte en een goede ontsluiting.