De mogelijkheid hebben om te sporten in de buurt van jouw woonplaats is voor heel wat Gentenaars belangrijk. Onze stad zette de afgelopen jaren dan ook in op skate-infrastructuur, basketbalveldjes, petanquebanen, openluchtfitnesstoestellen, … ook in onze deelgemeenten. 

In 2021 was 230.000 euro voorzien voor buurtsport. Dit jaar gaat het over hetzelfde budget. Voor 2023 en 2024 daalt het voorziene budget naar 130.000 euro. 

De aanwezigheid van zichtbare sportinfrastructuur zet aan tot sporten en zorgt voor een positieve uitstraling van onze stad. Daarom lijkt de inplanting ervan op een aantal toegangsassen tot onze stad een te verkennen piste.

In Mariakerke bijvoorbeeld zou de heraanleg van het openbaar domein van de "Vijfhoek" aan de fietsersbrug die momenteel in opbouw is daar een opportuniteit toe kunnen leveren. Die locatie kan zich lenen tot de installatie van bijvoorbeeld openluchtfitnesstoestellen.

Fractieleider Stijn De Roo stelde hierover enkele vragen tijdens het vragenuurtje voorafgaand aan de gemeenteraad van 24 januari. Hieronder kan u de antwoorden van bevoegd schepen Bracke lezen:

1. Liggen de projecten voor buurtsport in 2022 reeds vast? Zo ja, kan de schepen duiding geven welke projecten voorzien zijn? Zo nee, op welke manier komt de selectie tot stand?

"Sporten in eigen buurt is belangrijk. Voor wie niet in de buurt van grote sportinfrastructuur woont, kunnen buurtsporthallen of kleine buurtsportelementen de sportkansen aanzienlijk verhogen. Het is dan ook onze ambitie om iedereen sportkansen te kunnen bieden in de eigen buurt, waarbij we extra oog hebben voor wijken waar het aanbod – en daardoor vaak ook de sportparticipatie – minder is.

Het buurtgerichte aanbod bestaat enerzijds uit buursporthallen en anderzijds uit kleine buurtsportinfrastructuur.

Deze legislatuur hebben we al de buurtsporthallen Tondelier en Melopee geopend. De bouw van de buurtsporthal Ledeberg zal binnenkort starten.

Naast die buurtsporthallen realiseren we ook op tal van plekken kleine buurtsportinfrastructuur zoals skateramps, streetworkouts, petanque-terreintjes,  basketpalen, trapveldjes, … , tot zelfs een paal om te paaldansen. We vertrekken daarbij altijd vanuit de behoefte van een bepaalde wijk.

Als we signalen krijgen, onderzoeken we in de eerste plaats de steun voor die vraag in de wijk. Is er inderdaad voldoende vraag, dan contacteert de Sportdienst alle betrokken diensten om te kijken of een inplanting op die locatie kan. De dienst volgt het dossier dan verder op.

Concreet  voor 2022 liggen de projecten inderdaad al vast:

  • De KAA Gent Foundation heeft op de site van de Europalaan ondertussen een mooi aanbod pleintjesvoetbal. Daarom is nu de nood hoog aan een volwaardig voetbalterreintje, waar nu werk van wordt gemaakt.
  • We plaatsen dit jaar nog bijkomende skaterampen aan ondermeer de loods De Keukeleire aan de Oude Dokken, en in Wondelgem.
  • We realiseren ook een street-workout in Godshuis Hammeke."

2. Hoe staat de schepen tegenover het voorstel van de Vijfhoek?

"Zoals aangegeven is het belangrijk dat we bij het plaatsen van buurtsportinfrastructuur goed kijken naar de lokale vragen van de buurt. Ik ben dan ook blij met uw suggestie en zal ze overmaken aan de Sportdienst om de gedragenheid in de buurt na te gaan."

3. Kan de schepen een inschatting maken van de openstaande vraag naar buurtsport t.a.v. het beschikbare budget in de komende jaren?

"De vraag naar buurtsportinfrastructuur is groot. De middelen die we voorzien hebben in het meerjareninvesteringsplan zijn nagenoeg volledig toegewezen aan concrete dossiers. Uiteraard houden we alle noden goed bij als eventuele inventaris voor een volgende meerjarenplanning.

Daarnaast zijn uiteraard de wijkbudgetten hét kanaal bij uitstek om dergelijke infrastructuur te realiseren. Buursportinitiatieven zijn ideaal om vanuit de buurt in te dienen voor de wijkbudgetten. De Sportdienst houdt steeds de vinger aan de pols, en volgt de dossiers die weerhouden worden goed op.

Dit najaar start de tweede ronde van het wijkbudget, de ronde waarin ook Mariakerke aan bod komt. Het ideale moment dus voor de bewuste wijk om dit in te dienen als project, en zo misschien sneller budget hiervoor te kunnen vrijmaken.

Binnen het totaalbudget voor de wijkbudgetten is ook steeds een deel van het budget voorzien om waar nodig bepaalde voorstellen extra te ondersteunen of op te vissen. Ook zal er steeds op het einde van een ronde restbudget zijn, gezien alle projecten samen nooit exact het beschikbare budget opgebruiken. Hierbij is buurtsport een van de prioritaire domeinen waarop dan zal ingezet worden. Ook op die manier komen er extra kansen om buursportinfrastructuur te realiseren."

  • Sport