Er komt een directe toegangsweg voor voor de buurtbewoners van parking Getouw in de Bloemekenswijk. Fractievoorzitter Stijn De Roo zette dit punt meermaals op de agenda van de gemeenteraad.

Hiermee wordt ingegaan op de suggestie van de Bloemekenswijk zelf, waaronder die van BCSD-raadslid Abdil Kara.  
Dit kan een oplossing zijn voor de huidige parkeerdruk en kan ook leiden tot een hogere bezettingsgraad van de parkeertoren !

Hieronder een verslag van de mondelinge vraag van fractievoorzitter De Roo op de gemeenteraadscommissie van 14 maart 2023:

Begin juli is het parkeergebouw “Het Getouw” in de Bloemekenswijk officieel geopend. Op vandaag wordt er zelden gebruik gemaakt van de nieuwe toren. De relatief lange afstand naar de parking is een drempel.

Een oplossing hiervoor werd aangekaart door buurtbewoners: een rechtstreekse verbinding te voorzien van de parking naar de Bloemekenswijk. Omdat dit voor sluipverkeer kon zorgen, stelde ik in de commissie MEO van oktober 2022 (2022_MV_00491) als mogelijke oplossing voor om een slagboom te plaatsen aan de doorsteek. Zo kunnen buurtbewoners die over een abonnement in de parkeertoren beschikken via een badge of code de rechtstreekse doorgang gebruiken i.p.v. kilometers om te moeten rijden.

De schepen antwoordde dat het mobiliteitsbedrijf hiervoor een aantal zaken in kaart zou brengen en onderzoeken zoals: technische mogelijkheden, extra kosten, juridische aspecten (privatisering publiek domein), de impact op verkeersveiligheid voor actieve weggebruikers en de haalbaarheid in functie van de voorwaarden die gesteld zijn in het RUP Groen (aanleg Bloemekenspark).

Fractievoorzitter Stijn De Roo stelde hierover volgende vragen tijdens de gemeenteraadscommissie van 14 maart:

  • Wat zijn de resultaten van het onderzoek van het Mobiliteitsbedrijf?
  • Is er een oplossing gevonden om een directere toegangsweg te voorzien tussen de Bloemekenswijk en het parkeergebouw? Zo ja, welke en wat is de timing voor de realisatie van die oplossing?

"Bedankt voor uw vraag. In oktober vorig jaar gaf ik reeds mee dat ik voorstander ben van een directere verbinding voor wijkbewoners met een abonnement in Parking Getouw.

De grootste barrière is de haalbaarheid in functie van de voorwaarden uit het RUP Groen. Zoals u vast weet wordt op de site het Bloemekespark gerealiseerd. Een dichtbebouwde en dicht bewoonde wijk, die de Bloemekenswijk toch echt wel is, heeft ook veel nood aan bijkomend groen.

Ik geef hieronder de eerste resultaten van het – nog lopende-onderzoek en uitwerking van de diensten. Technisch is het voorzien van een toegangsweg met toegangscontrole vanuit de Maïsstraat naar de Getouwstraat mogelijk. Procedureel moeten we hiervoor wel nog wijzigingen doen aan het statuut van de weg en zijn we aan het bekijken of er extra vergunningsprocedures noodzakelijk zijn. Dit heeft te maken met het RUP groen.

Een absolute voorwaarde is ook dat de verbinding enkel bruikbaar is voor vergunninghouders. Om de impact op het park Bloemekenswijk en het risico op oneigenlijk gebruik te beperken wordt er best gekozen voor een smalle toegangsweg in een inpasbaar materiaal. Het wegdek van de bestaande brandweerweg (grasdallen) kan hiervoor in eerste fase gebruikt worden. Na ingebruikname kunnen we vanuit het gebruik evalueren of een aanpassing van het bestratingsmateriaal noodzakelijk is.

Toegangscontrole gebeurt het liefst met een ANPR systeem gelet op de toegankelijkheidsgarantie voor hulpdiensten. Er zal een filter voorzien worden tussen de Bloemekenswijk en UCO site / parking Het Getouw om ongewenst verkeer te vermijden.

Het geheel van maatregelen om deze toegang mogelijk te maken vergt wel wat inspanningen: juridisch onderzoek en investeringen in infrastructuur en toegangscontrole. De huidige maatregelen kunnen reeds pro-actief ingezet worden als flankerende maatregelen voor toekomstige heraanlegdossiers. In de ruimere omgeving zijn op middellange termijn nl. heraanlegdossiers voorzien met onthardingen voor Bloemekenspark en langs tramassen.

De timing zal in grote mate van afhangen van het procedureel onderzoek naar de benodigde vergunningen. Indien voor deze toegang geen omgevingsvergunning nodig is kan dit mogelijks snel gaan (2024?). Indien er echter vergunningen en statuutwijzigingen nodig zijn zal dit waarschijnlijk moeilijk haalbaar zijn. Momenteel kan ik hier nog geen uitsluitsel over geven."

Stijn De Roo: "Ik ben tevreden dat er een directe toegangsweg komt voor de buurtbewoners van parking Getouw. Hiermee wordt ingegaan op de suggestie vanuit de Bloemekenswijk zelf.

Dit kan een goede oplossing zijn voor de huidige parkeerdruk in de wijk en kan ook leiden tot een hogere bezettingsgraad van de parkeertoren."

De volledige tussenkomst van Stijn kan je (her)bekijken via deze link.