Chirojeugd Vlaanderen zou tegen de zomer zijn werking kunnen opstarten op een domein in de Lichterveldestraat in Desteldonk. Dat blijkt uit informatie die raadslid Jef Van Pee opvroeg tijdens de gemeenteraadscommissie van 24 januari 2023. Er zouden containers komen die fungeren als lokalen. Vanuit de stad zullen ook middelen voorzien worden om een jeugdopbouwwerker de Chiro mee te helpen opstarten.

De vragen van raadslid Van Pee en het integrale antwoord van de schepen kan je hieronder lezen:

Raadslid Jef Van Pee: "Ik draag de Chiro van Desteldonk een warm hart toe. We kijken dan ook allemaal uit naar de start van hun jeugdwerking in Desteldonk. Eind november zou er een overleg plaatsgevonden hebben met de dienst Stedenbouw en de Groendienst i.v.m. het plaatsen van containers. Er zou ook gekeken worden in welke mate er een tijdelijke of permanente constructie mogelijk was, en onder welke voorwaarden. Ook voor het gedeelte dat ondertussen bebost is, zou een oplossing bekeken worden."

Schepen El-Bazioui: "Eerst en vooral bedankt om dit dossier intens op te volgen.  We delen duidelijk een ambitie om ook in de kanaaldorpen jeugdwerk en ontmoeting te stimuleren. De nood aan een jeugdopbouwwerker is nadrukkelijk naar boven gekomen in de wijkdialoog. Vanuit Beleidsparticipatie en met steun van collega Astrid De Bruycker is dit signaal opgenomen en zijn daar middelen voorzien om een open oproep te lanceren.

Ik gaf in mijn vorig antwoord al aan dat Chirojeugd Vlaanderen na een oproep de opdracht toegewezen kreeg voor het organiseren van ontmoetingsmomenten en activiteiten in Desteldonk. Met als doel te werken aan een verzelfstandiging van de op te richten jeugdwerking tegen 2024.  

Na het plaatsbezoek aan het perceel naast het speelterrein in de Lichterveldestraat op 25 oktober is er verder ambtelijk overleg gepleegd en afgestemd met de Chiro. 

Aangezien in het gewestelijk RUP de volledige percelen bestemd zijn als zone voor dagrecreatie, komen alle voorgestelde locaties voor vergunning in aanmerking. 

Vanuit een goede ruimtelijke ordening is er een voorkeur voor het scenario waarbij de containers worden voorzien op reeds bestaande verharding. Dit moet verder nog bekeken worden, oa met de brandweer. 

Het terrein is eigendom van Northseaport. Er wordt nu met hen contact opgenomen om na te gaan of zij akkoord gaan om daar containers te plaatsen.

Zoals u merkt werken we hier volop verder en we reken erop dat dit een waardevolle impuls zal zijn voor de jongeren en kinderen in de kanaaldorpen. Indien we een akkoord hebben van North Seaport hopen we om tegen de zomer de containers ter plaatse te krijgen."

 De volledige tussenkomst van raadslid Jef Van Pee kan je hier (her)bekijken.