Uit een onderzoek van de Koning Boudewijnstichting blijft dat 1 op 5 daklozen jonger is dan 25 jaar in ons land. Dat is een opvallend cijfer voor deze leeftijdsgroep.

Vermoedelijk zal dit ook in Gent een weerslag hebben op de manier waarop met deze groep wordt omgegaan, hoe deze groep kan begeleid worden, en welke ondersteuningsmaatregelen er nodig zijn.

Tijdens de gemeenteraadscommissie van 7 december vroeg raadslid Jef Van Pee naar het daklozenbeleid voor jongvolwassenen. Hij stelde volgende vragen:

  • Zijn deze cijfers identiek voor onze stad? Zijn er cijfers gekend rond deze leeftijdsgroep?
  • Hoe worden jongere daklozen begeleid en toegeleid naar een stabiele woonvorm?
  • Welke maatregelen en ondersteuningen zijn er in Gent voor jonge daklozen?
  • Welke resultaten zijn al geboekt bij deze leeftijdsgroep?

De bevoegd schepen antwoordde:

"Het onderzoek van de Koning Boudewijnstichting baseert zich op de dak- en thuislozentellingen die in de verschillende steden plaatsvonden. In Gent ging de telling door op 29 en 30 oktober 2020. Er werden toen 250 jongvolwassenen (18-25 jaar) geteld, 17% van het aantal getelde dak- en thuislozen.  

In Gent zetten we met gebundelde krachten in op kwetsbare jongeren waarbij er ook aandacht is voor preventie om te vermijden dat jongeren dak- en thuisloos worden. 

De jongerenwerking van de sociale dienst heeft in 2021 386 jongeren intensief begeleid (voor 2022 gaat het voorlopig om 405 jongeren). Hierbij zetten ze extra in op de begeleiding van jongeren die dakloos zijn of een groot risico lopen om dit te worden. In 2021 was 27% van de jongeren dakloos (voor 2022 gaat het voorlopig om 25%).

Jongeren die niet langer dakloos zijn en zich in een woning kunnen vestigen krijgen een installatiepremie van het OCMW. Hierbij volgt OCMW Gent de aanbeveling van POD MI en krijgen ook jongeren die de jeugdzorg verlaten om op eigen benen te staan een installatiepremie. In totaal kregen al 96 jongeren in 2022 een installatiepremie. 

OCMW Gent werk ook mee aan ‘A way home Gent’. Dit is een intersectorale samenwerking om dak- en thuisloosheid bij jongvolwassenen te voorkomen en beëindigen.  

OCMW Gent heeft al jaren een samenwerkingsprotocol met de verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen. Dit bevat een contingent van versnelde toewijzingen van sociale woningen voor daklozen, mensen met een psychiatrische problematiek of jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. Zo is Gent koploper rond Housing First in België. De afgelopen jaren konden jaarlijks 9 jongeren uit de bijzondere jeugdzorg een versnelde toewijs krijgen voor een sociale woning.  

Deze bestuursperiode werd ook een nieuw project voor dakloze jongeren opgestart vanuit de Groep Gent. In ‘opvang en oriëntatie voor jongeren’ bieden we 10 dak- en thuisloze jongeren een tijdelijke woning aan van Project Leegstand. Daarnaast krijgen deze jongeren een intensieve begeleiding door een wooncoach van de Dienst Sociale Woonbegeleiding. De begeleiding wordt op maat van de jongere aangeboden en kan alle levensdomeinen omvatten. 

In dit project wordt er ook voor gekozen om een specifieke focus te leggen op meisjes gezien hun extra kwetsbare positie bij dak- en thuisloosheid.

Daarnaast lanceerde Dienst Wonen in 2020 en 2021 een projectoproep voor organisaties die willen bijdragen om het aanbod aan kwalitatieve en betaalbare huisvesting voor kwetsbare doelgroepen op de huisvestingsmarkt te verruimen. In deze projectoproepen werd 50% van het subsidiebedrag voorbehouden voor aanvragen die betrekking hadden op de huisvesting van kwetsbare jongeren. 

In 2020 kreeg 1 project voor jongeren subsidies, in 2021 betrof dit 4 projecten.  

Kortom, de Gentse aanpak zet in op preventie van dakloosheid. Daarnaast voorzien we zorg op maat van de dakloze jongeren en steeds vaker een huisvestingsgerichte aanpak."

De volledige tussenkomst van Jef kan je hier (her)bekijken.