De zoektocht naar een herbestemming voor Sint-Martinuskerk van Baarle-Drongen is nog steeds aan de gang. Eerder was al bekend dat de Stichting Kurt Defrancq als enige een concreet voorstel indiende, meer bepaald de bouw van een zorghuis voor kunstenaars op leeftijd. 

Raadslid Jef Van Pee stelde hierover enkele opvolgvragen in de gemeenteraadscommissie van 16 januari 2023:

  • Werd er ondertussen al progressie gemaakt in dit dossier?
  • Kon de pastorij verworven worden, en toegevoegd worden tot de toekomstige cultuursite?
  • Hoe verlopen de verdere stappen nu met de initiatiefnemers?

"Sta me toe even kort de historiek van het dossier te hernemen:

 Op 27 september 2021 heeft de gemeenteraad het bestek der voorwaarden (de open oproep) en het ontwerp van erfpachtovereenkomst voor het aanstellen van een erfpachter voor de Sint-Martinus kerk voor een periode van 40 jaar goedgekeurd. Vervolgens werd de open oproep gelanceerd.

Op vrijdag 14 januari 2022 vond de opening plaats van de ingediende voorstellen.

De Stichting Kurt Defrancq was de enige kandidaat die een voorstel heeft ingediend en werd vervolgens (01/02/2022) uitgenodigd om de offerte inhoudelijk toe te lichten en vragen van een jury te beantwoorden.

Er werden drie scenario’s voorgesteld:

  • de kerk met een uitbouw
  • de kerk én de ernaast gelegen pastorie met een uitbouw en de kerk met de ernaast gelegen pastorie met een uitbouw én een nieuwe polyvalente ruimte
  • Het voormalige bibliotheekgebouw in de Kloosterstraat (eigendom van vzw Sint-Regina’s Godshuis) is in elk scenario opgenomen.

Op 10 maart 2022 heeft het college beslist om gesprekken op te starten met de Stichting Kurt Defrancq om het voorstel van invulling van de Stichting concreter uit te werken.

De gesprekken hadden in het bijzonder als doel om enerzijds te zoeken naar een ontwerp dat rekening houdt met de ruimtelijke randvoorwaarden die de Stad heeft geformuleerd, en anderzijds dieper in te gaan op een aantal vragen rond de inhoudelijke werking (vb. het gedeeld gebruik met lokale socio-culturele verenigingen) en het plan van aanpak.

De Stad koos in maart 2022 aanvankelijk voor het eerste scenario, met name de kerk, maar zonder een uitbouw. De Stichting Kurt Defrancq gaf tijdens verdere gesprekken in april 2022 echter aan dat dit scenario voor hen toch niet haalbaar bleek, omdat er dan te weinig ruimte is om hun doelstellingen te realiseren.

Om die reden zijn scenario’s 2 en 3 terug op tafel gekomen. Daarbij gaat de voorkeur uit naar scenario 3, omdat dat scenario de mogelijkheid biedt om meerdere gemeenschapsfuncties te clusteren rond de dorpskern van Baarle.

Het zou een meerwaarde voor Baarle kunnen betekenen als een mogelijkheid wordt voorzien om alle huidige gebruikers van OC Baarle ook te verhuizen naar de dorpskern van Baarle.

De komende periode zullen er dan ook verdere gesprekken plaatsvinden tussen de stadsdiensten en de Stichting Kurt Defrancq rond scenario 3.

Daarnaast heeft het college in maart 2021 aan de Dienst Vastgoed het mandaat gegeven om onderhandelingen op te starten met de Kerkfabriek Sint-Gerulfus betreffende de eventuele aankoop van de pastorie, alsook over de modaliteiten van deze aankoop.

Er waren gesprekken met de Kerkfabriek Sint-Gerulfus over de aankoop van de pastorie Baarle. Er was veel bereidheid langs beide kanten, maar tot een akkoord kwam het niet. Gezien de voorkeur om verder te werken rond scenario 3, is het nodig voor de realisatie van dat scenario om de pastorie aan te kopen. 

Daarnaast ziet de Stad ook opportuniteiten om eigenaar te worden van het aanpalend perceel van de Chiro, dat momenteel ook eigendom is van de Kerkfabriek, om op die manier eigenaar te worden van één grotere cluster van aanpalende percelen met gemeenschapsfuncties. 

De Kerkfabriek blijkt op haar beurt ook geïnteresseerd te zijn in de pastorie in de Oude-Abdijstraat te Drongen, waar de huidige pastoor woont. Om die reden zal er met de Kerkfabriek onderhandeld worden over een ruil zonder opleg tussen de pastorie Baarle en het perceel van de Chiro enerzijds, en de pastorie Drongen met voor- en deel achtertuin (zonder buitenklas) anderzijds.

Op 12 januari ll. heeft het college dan ook beslist om een mandaat te verlenen aan de Dienst Vastgoed om in navolging van de open oproep de verdere gesprekken met de Stichting Kurt Defrancq aan te gaan rond scenario 3, meer bepaald de herbestemming van de kerk Baarle, de pastorie Baarle en de aanpalende tuin en het onderzoek naar de bouw van een nieuwe polyvalente ruimte en daarbij afspraken te maken met de Stichting Kurt Defrancq over onder meer ontwerp, ruimtelijke randvoorwaarden, invulling, plan van aanpak, samenwerking, overeenkomst en vergoeding, met als doel de ontmoetingsfuncties in Drongen-Baarle (op vandaag deels voorzien in het OC Baarle) te clusteren op één site.

Tevens besliste het college om mandaat te verlenen aan de Dienst Vastgoed om verder het gesprek met de Kerkfabriek Sint-Gerulfus aan te gaan betreffende het ruilen zonder opleg van de pastorie Baarle én het perceel van de Chiro met de pastorie Drongen met voor- en deel achtertuin (zonder buitenklas), en over de modaliteiten van deze ruil.

In de komende weken is een vervolggesprek tussen de Stichting Kurt Defrancq en de betrokken stadsdiensten gepland, en ook met de Kerkfabriek wordt opnieuw een gesprek ingepland, met de bedoeling om de komende maanden verder progressie te maken in het dossier."

In de pers: HLN en de Gentenaar

Copyright afbeelding: Stad Gent