De goedkeuring van het wijkmobiliteitsplan voor Zwijnaarde is een feit ! Deze beslissing is het begin van een traject. We zijn het aan de inwoners van Zwijnaarde verplicht om de evaluatie ernstig te nemen en de knelpunten weg te werken (verhoging verkeersintensiteit as Heerweg-Zuid en -Noord, verkeersveiligheid Krekelstraat, Maaltemeers en Rijvissche).

Fractievoorzitter Stijn De Roo deed een tussenkomst vanuit onze fractie tijdens de gemeenteraad van 21 februari. De integrale tussenkomst kan je hieronder lezen:

"Collega's,

De goedkeuring van het tweede wijkmobiliteitsplan (WMP) is een feit. Net zoals het WMP van Oud-Gentbrugge - Dampoort is dit een startpunt, en geen eindpunt. Nu begint het werk om met dit plan aan de slag te gaan en daar ook andere "lagen" op te enten.

Zwijnaarde mag de komende jaren dan ook heel wat verwachten op vlak van ruimtelijke ordening en mobiliteit:

1. Dit wijkmobiliteitsplan wordt opgesteld in een periode waarin de mobiliteit in Zwijnaarde niet stilstaat. Vlaanderen én Gent zijn bezig met studies over de doorstroming van het openbaar vervoer, over de ondertunneling van de 'ovonde' voor voetgangers en fietsers, een pad van aan de 'ovonde' naar de fietssnelweg, voor de toegang tot het technologiepark, de ontsluitingsweg van bedrijventerrein Zwijnaarde II en III aan Alinso, de aanleg van de Cocacolaweg (ontsluiting bedrijventerrein Gent Zuid I), met het afsluiten van de oprit aan de autokeuring; met het afsluiten van de op- en afrit van de Gestichtstraat, met het afsluiten van de oprit van de N60 naar de E40 en met een studie voor het aanleggen van een fietsersbrug over de R4 en de Ringvaart.

Er beweegt dus heel wat op vlak van mobiliteit in Zwijnaarde en de laag "mobiliteit" die zich parallel aan dit WMP ontplooit en daar ook al in opgenomen is.

2. Er komt een wijkstructuurschets voor Zwijnaarde. Ten zuiden van Gent is het goed leven voor jong en oud. Hier koestert men het dorpsgevoel en het groene karakter. En dat voor een dorp waar dagelijks 250.000 voertuigen door rijden. Met de wijkstructuurschets willen we meer samenhang brengen tussen bestaande en toekomstige projecten. Bovendien gaan we steeds op zoek naar de meerwaarde van deze ontwikkelingen voor de bewoners en gebruikers van de wijk.

Er ligt daar wel nog een belangrijke uitdaging. Om niet blind mee te gaan in de verappartementisering; om te streven naar een hoge leefkwaliteit en tegelijk een vlotte mobiliteit richting bedrijven, naar rust in de woonkernen. De wijkstructuurschets vormt samen met het wijkmobiliteitsplan het wijkplan voor Zwijnaarde, Pleispark en de Schilderswijk.

Er zijn heel wat positieve punten aan dit plan, en ik wil er twee benadrukken:

  1. Het plan was minder "polariserend" opgemaakt dan in Oud-Gentbrugge-Dampoort, waar de mensen 3 concrete scenario's voorgeschoteld kregen. Ik denk dat de puzzelstukken nog steeds niet optimaal zijn, maar wel beter hebben gewerkt.
  2. Het WMP wil met een beperkt aantal ingrepen een maximaal effect bereiken. Dat is geen gemakkelijke oefening, maar het plan dat nu voorligt bewijst ook dat je hele buurten niet volledig door elkaar moet schudden om doortastende maatregelen op het vlak van mobiliteit te kunnen nemen. Wat ons betreft is dit een goede evolutie, wetende dat er nog heel wat andere deelgemeenten aan bod moeten komen.

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn, ik wil dan ook namens de CD&V-fractie mijn bezorgdheid uitdrukken over drie belangrijke onderdelen van dit plan.

  1. Er wordt gevreesd (en dit is ook bevestigd door de modellen) dat er een verhoging is van de verkeersintensiteit op de as Heerweg-Zuid - Heerweg Noord. Dat moet van kortbij worden opgevolgd en gemeten. Ik denk dat dit een zeer belangrijk onderdeel van de evaluatie zal zijn.
  2. Daarnaast is er ook een bezorgdheid voor de Krekelstraat. Ik heb u daar een schriftelijke vraag over gesteld en daaruit blijkt dat de heraanleg pas in 2026 zal kunnen starten; dus dat de Krekelstraat pas in 2028 zal heraangelegd zijn. Ik denk dat het nodig is om daar maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid verhogen én die tegelijkertijd ontradend werken voor doorgaand verkeer.
  3. We lezen in de pers dat de voorgestelde ingrepen in een aantal straten ook op protest stuiten. Het zal dus nodig zijn om de situatie goed te monitoren en te evalueren of de verhoopte positieve effecten inderdaad optreden en, zo niet, in te grijpen. Ik denk dat de evaluatie van dit plan dus serieus moet worden genomen en dat we dit verplicht zijn aan de inwoners van Zwijnaarde.

We kijken vooral uit naar hoe dit wijkmobiliteitsplan in combinatie met de wijkstructuurschets én de vele plannen op Vlaams niveau, van Zwijnaarde een nóg aangenamere plaats zullen maken om te wonen, te ondernemen en te leven. En ik denk dat het ook goed is om daar een duidelijke communicatie over te voeren. Niet enkel op korte termijn, maar we moeten ook durven vooruitblikken dat er verder wordt gewerkt aan de verschillende lagen van het wijkplan."