Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
Nieuwsbrief cd&v Gent december 2022
Beste leden,

Het jaareinde is alweer in zicht. Deze laatste nieuwsbrief brengt u voor de laatste keer in 2022 nuttige informatie die u in uw vriendenkring kan verspreiden zodat mensen weten waar cd&v op stedelijk en provinciaal niveau voor staat en zij uw engagement voor onze partij beter zouden begrijpen.

De impact van cd&v om de stadsfinanciën én de dienstverlening aan de Gentenaars in 2023 heelhuids door alle begrotings- en inflatiestormen te halen was groot, zoniet cruciaal. We maken meer het verschil dan iedereen denkt.

Een snelle en duidelijke beslissing m.b.t. een mogelijke deelname aan de Stadslijst drong zich op. Het is niks te vroeg om binnen de partij de voorbereidingen van de Gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024 op te starten.  

Op de nieuwjaarsreceptie, waar ik jullie allen hoop te kunnen verwelkomen, zullen we al een eerste tip van de sluier lichten. Gedurende de jaren 2023 en 2024 zullen we op jullie actieve medewerking en steun beroep doen om ons programma uit te werken, om contacten te leggen met drukkingsgroepen en allerlei organisaties in onze stad, om onze acties en ideeën tot bij de Gentenaars te brengen door communicatie en persoonlijke contacten en om de vele praktische kanten op te nemen die een dynamische en succesvolle verkiezingscampagne kenmerken.

Ik wens u alvast een zalig kerstfeest en een prettig eindejaar.

Henk Mahieu
Voorzitter cd&v Gent
Reactie cd&v Gent op plannen stadslijst
Cd&v Gent heeft kennisgenomen van de concrete plannen van Open Vld en Vooruit om twee jaar voor de verkiezingen te kiezen voor een recept uit het verleden en samen te smelten tot een paarse stadslijst.

Onze reactie is helder. Wij geloven niet in een heruitvoering van paars. We betreuren de timing: het zal de samenwerking in de coalitie bezwaren.

Wij zullen ons in 2024 met een eigen programma en eigen lijst aan de Gentenaars aandienen.

Tot die tijd zullen we, zoals we dat ook de voorbije jaren hebben gedaan, loyaal meewerken aan de uitvoering van het bestuursakkoord en ons elke dag blijven inzetten voor onze stad en haar deelgemeenten. Onze volledige reactie kan je hier lezen.
Welkom op onze nieuwjaarsreceptie
De nieuwjaarsreceptie van cd&v Gent zal doorgaan op 21 januari 2023. We hernemen de traditie van voor de Corona-pandemie en starten om 16 uur met een bedrijfsbezoek aan de firma Christeyns, Afrikalaan 182, 9000 Gent. Om 18 uur start daar aansluitend de receptie waar voorzitter Henk Mahieu onze nieuwjaarswensen zal overmaken en de plannen voor 2023 uit de doeken zal doen. Onze eregast, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën Vincent Van Peteghem, zal een gelegenheidstoespraak houden en de politieke actualiteit daarbij niet uit de weg gaan. 
Gelieve in te schrijven op volgend e-mailadres: voorzitter@cdenv.gent.
Dringend nood aan oplossing parkeertoren AZ Maria-Middelares

Eén van de thema's waar fractievoorzitter Stijn heel wat werk rond verzet, is het thema mobiliteit. Hierover stelt hij iedere maand zowel schriftelijke als mondelinge vragen op de gemeenteraad.

Afgelopen maand ondervroeg hij de schepen over de parkeertoren van AZ Maria- Middelares. Eind juni bleek dat de toren niet opnieuw een vergunning krijgt. Uit een bevraging van het ziekenhuis blijkt dat er vanuit het personeel wel een bereidheid is om over te stappen naar andere vervoersmodi, maar voor de patiënten en bezoekers is dit is natuurlijk veel minder evident.

Stijn drong daarom tijdens de zitting aan op een oplossing. Bezoekers en patiënten moeten kunnen rekenen op voldoende parkeerplaatsen. Ook een optimalisatie van het openbaar vervoer moet worden onderzocht! 
Proefopstelling voor een snelheidsbeperking op alle snelwegen in de regio Gent

Ook op bovenlokaal niveau besteedt Stijn als Vlaams volksvertegenwoordiger aandacht aan het vinden van oplossingen voor de mobiliteitsuitdagingen in en rond Gent. Zo ondervroeg hij de bevoegd minister over de invoering van een snelheidsbeperking op de snelwegen in de regio Gent. Het stond in ons verkiezingsprogramma in 2018 en werd ook opgenomen in het bestuursakkoord.

De minister beloofde om nog vóór de zomer een testfase uit te rollen voor een aangepaste snelheidsregeling. Maar ze kwam die belofte niet na. Daarom drong Stijn opnieuw aan tot een oplossing. Voor het viaduct van Gentbrugge (E17) komt vanaf 20 december 2022 een snelheidsverlaging van 70 km/u voor vrachtwagens. Voor personenwagens blijft de snelheidsbeperking van 90 km/u gelden. Over de overige wegsegmenten werd nog geen beslissing genomen.

Stijn blijft dit zowel op Vlaams als lokaal opvolgen.

Lees meer
Zoete/Zoute boxen

Dit jaar verkopen we opnieuw zoete en zoute boxen vol met lekkere producten. Een box kost 15 euro. Per twee verkochte boxen schenken we één exemplaar aan eenzaam persoon. Hiervoor werken we samen met Samana.
Boxen kunnen besteld worden via nieuwjaarsbox@cdenv.gent, met vermelding van uw naam, adres, aantal boxen en zoet of zout. Tussen kerstmis en nieuwjaar leveren we de boxen aan huis. Om praktische redenen kunnen we enkel leveren in Gent en de deelgemeenten.

Betalen kan op het rekeningnummer BE23 8900 1407 1091 van cd&v Gent, met vermelding ‘Nieuwjaarsbox + uw naam’. 
Focus op mooi onderhouden, en veilige deelgemeenten

De voorbije maanden werden heel wat vragen en suggesties ingediend door Jef, met het oog op het verbeteren van het groenonderhoud in de publieke ruimte, en vooral met het oog op het verbeteren van onveilige verkeerssituaties.
Enkele voorbeelden zijn:
  • Aanpassing kruispunt Hogeweg – Visitatiestraat, met het eerste “groene vierkant” in Gent. Hier krijgen fietsers en voetgangers tegelijkertijd groen en kunnen in alle richtingen het kruispunt oversteken.
  • Groenonderhoud op het nieuwe dorpsplein van Oostakker werd grondiger aangepakt.
  • Steenslag aan de fietsbrug Smalle Heerweg werd opgeruimd, zodat fietsers daar niet meer kunnen wegglijden.
  • Onderhoud van de bermen werd hier en daar aangepakt zodat de zichtbaarheid op het verkeer beter werd.
  • Er komt een voetgangersberm aan de Langerbruggekaai, zodat we daar niet meer op de rijbaan moeten lopen.
  • Het onveilige smalle voetpad aan de Forelstraat – Heirnislaan (kant spoorlijn) zal op termijn verdwijnen na de werken aan de Dampoort.
  • In de omgeving van de Paviljoenweg werd de zone 30 duidelijker aangeduid.
  • Na protest uit de Hollenaarstraat, omdat de omleiding van de N70 door hun straat liep, kon Jef bekomen dat er een extra aanduiding van de zone 30 op de rijweg komt, dat er overal aan de kruispunten zebrapaden komen, en dat het gevaarlijke kruispunt met de Oudebareelstraat zal heringericht worden.
En er zitten nog veel vragen in de pijplijn die nog opgevolgd worden. Meer nieuws daarover in de volgende Nieuwsbrief. Onder andere de verkeerssituatie in de Pijkstraat wordt van dichtbij opgevolgd door Jef.
Jef Van Pee: “Wie vragen heeft over het onderhoud van het openbaar domein, of wie een gevaarlijke verkeerssituatie ondervindt, mag me altijd contacteren”.
Werking fonds voor sociale, culturele, en sportieve activiteiten

Fonds voor wat? Inderdaad, een mondvol, maar een fonds dat toch al geruime tijd bestaat (sinds 2012). De federale overheid (maatschappelijke integratie) maakt jaarlijks gelden vrij, en verdeelt dit over de OCMW’s.
Het doel is tweeledig:
  • enerzijds het verhogen van de zelfredzaamheid, de weerbaarheid en de maatschappelijke betrokkenheid van de OCMW-gebruikers en het doorbreken van hun sociaal isolement door hen bepaalde vaardigheden bij te brengen en hen aan te moedigen om deel te nemen aan maatschappelijk zinvolle activiteiten;
  • anderzijds het bestrijden van kinderarmoede door het verlenen van psychologische ondersteuning, onderwijsondersteuning, pedagogische ondersteuning, paramedische ondersteuning en het financieren van de deelname aan sociale programma’s.
Abdil Kara: “Dat fonds voor Participatie en Sociale Activiteiten wordt heel goed aangewend in Gent. Binnen ons OCMW hanteren we een soepele werkwijze. Zo wordt berekend dat we het fonds kunnen besteden aan 400 euro per gezin, per jaar. Wat wordt ondersteund?: sportmateriaal (en we doen niet moeilijk als je niet aangesloten bent bij een sportclub). Inschrijvingen bij bvb voetbalclubs, abonnementen voor wetenschappelijke tijdschriften voor studerende kinderen, en nog veel meer. We laten ook de combinatie met de Uitpas toe, en de centen kunnen ook besteed worden voor de sociale vakanties via de Rap op Stap-kantoren”.
Uitnodiging Oranje Trefpunt Technologie en Innovatie

Samen met cd&v Gent nodigt Stijn De Roo je op maandag 12 december uit in Zwijnaarde voor het Oranje Trefpunt Technologie en Innovatie.

Het wordt een inspirerende avond over de kansen en de valkuilen van technologie en innovatie met sprekers uit de onderzoeks- en bedrijfswereld. Ook minister Brouns, viceminister Vincent Van Peteghem en voorzitter Sammy Mahdi zullen ons die avond te woord staan. Niet te missen.

We ontvangen je graag om 19u30 in FSVM I onderzoeksgebouw van VIB (Technologiepark-Zwijnaarde 71, 9052 Gent) voor het inhoudelijk programma. Voorafgaand biedt het VIB om 19u ook een rondleiding aan in het nieuwe FSVM II onderzoekscomplex.

Meer informatie over het gedetailleerde programma alsook hoe je in te schrijven, vind je via deze link.
Provincie Oost-Vlaanderen helpt toekomst van Gent uit te bouwen

De Provincieraad van Oost-Vlaanderen keurde twee dossiers goed die Gent beter zullen maken.

Vooreerst is er de verlengde (financiële) samenwerking tot minstens 2025 met de Stad Gent en de diverse partners voor de uitbouw van het Parkbos die de klimaatdoelstellingen binnen een duurzame stad versterken.

Verder is er de afwerking van de Leopoldskazerne, rechtover het Citadelpark, waar het nieuwe provinciegebouw komt in de loop van 2023 en waar ook de vergaderzalen door de Gentse bedrijven, organisaties en verenigingen zullen kunnen gebruikt worden.

Fractieleider in de Provincieraad Filip Van Laecke, zelf Gentenaar en promotor in deze dossiers, is zeer tevreden; “ Het zijn twee mooie projecten waar onze provincie kan meewerken aan de mooie toekomst van Gent en zijn inwoners”.
V&M - Wittelintjesactie

Op 21 november voerde V&M Gent actie tegen grensoverschrijdend gedrag in het uitgaansleven. We deelden witte lintjes uit aan het Stadhuis en gingen het engagement van uitgaanslocaties ondersteunen in de Overpoort. De actie werd zéér positief ontvangen. Het is duidelijk dat blijvende aandacht nodig is! 

Aan de uitbaters en barpersoneel  van de danscafes en studentencafes werd er een poster uitgedeeld met een stappenplan om  grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan.  Tevens werden aan de uitbaters die zich mee willen engageren gevraagd om een sticker met het opschrift opt gemak op hun voordeur of ruit te plakken waaruit hun engagement blijkt. Alle uitbaters die we hebben aangesproken hebben aanvaard. Het handelingsprotocol van V&M en deze enagementssticker werden dus warm onthaald en vind je nu terug in de Overpoort!  #optgemak Altijd en overal!

Trots op ons horecapersoneel dat ze zo begaan zijn met het thema en een sterk engagement opnemen want de uitbaters en barpersoneel reageerden enthousiast op de actie. "Ze zetten vaak zelfs spontaan de muziek stiller om écht met ons te kunnen praten” (Xanthippe). Ze waren er unaniem over eens dat de situatie beter is dan vorig jaar, maar dat er nog altijd te veel problemen zijn.  De stewards (blauwe hesjes) op straat helpen, maar er zijn nog meer maatregelen nodig.  “Elk geval van grensoverschrijdend gedrag is er 1 te veel” vatte één uitbater het perfect samen.

Er wordt ook erkend dat het barpersoneel een cruciale rol kan spelen. Wie zijn/haar klanten kent, heeft minder problemen. Eén uitbater pleitte ook  voor een portier voor elke deur maar omwille van de hoge kostprijs is dat op heden niet mogelijk. 

Vrouw en maatschappij is tevreden met de actie. We voelen veel engagement van de uitbaters/barpersoneel om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken. Ze zoeken proactief naar oplossingen, maar helaas is dit niet voldoende. Er zijn meer maatregelen en er is verdere opvolging nodig. Wij hopen dat het stadsbestuur de strijd tegen grensoverschrijdend gedrag daarom hoog op de agenda blijft zetten. 
Deze actie werd opgenomen in Het Nieuwsblad en in HLN.
Herinneringsbrievenbussen
Op 1 november organiseerde Stad Gent, net als heel wat andere Vlaamse steden en gemeenten, het troostmoment Reveil. Daarbij brachten lokale muzikanten, dichters en vertellers een eerbetoon aan de overledenen op de begraafplaatsen van Gentbrugge, Mendonk, Sint-Amandsberg en de Westerbegraafplaats.
In aanloop naar Reveil lanceerde schepen Isabelle Heyndrickx samen met organisaties Postkantoor 00/00/00 en vzw Missing You de herinneringsbrievenbussen. Kinderen en volwassenen konden er een brief, een tekening of een knutselwerkje achterlaten voor een overleden dierbare. Dit proefproject liep op de Westerbegraafplaats tot en met 6 november.
“Het beheer van de begraafplaatsen betekent voor ons als Stad meer dan het onderhoud”, benadrukte schepen Heyndrickx bij de persvoorstelling. “We zetten ook mee onze schouders onder tal van initiatieven rond rouw en verliesverwerking. Reveil is intussen een vaste waarde op 1 november. Dit project met herinneringspostbussen vormt daarop een mooie aanvulling. Er volgt nu een uitgebreide evaluatie waarna we verder zullen communiceren hoe we dit project in de nabije toekomst kunnen voortzetten.”
Budgetopmaak 2023
Na het tweedaagse budgetconclaaf dat afgelopen week plaatsvond in het NT Gent heeft het stadsbestuur een nieuwe, stevige budgetoefening met het oog op de begrotingsopmaak in 2023 succesvol kunnen afronden. Het Gentse stadsbestuur ging op zoek naar een structureel bedrag van 26,5 miljoen euro door het schrappen van bepaalde uitgaven en het verhogen van een aantal inkomsten. Cd&v-schepen voor Burgerzaken en Protocol Isabelle Heyndrickx verdedigde het recht van de Gentenaar op dienstverlening in de buurt. Hieraan werd tijdens de budgetbesprekingen dan ook niet geraakt.

Lees meer
Aanvragen hulp voor energiekosten in stijgende lijn.

Zoals te verwachten was, zitten de hulpaanvragen voor energiekosten in stijgende lijn.

Voorlopig kan het OCMW de aanvragen nog aan. Er wordt financiële ondersteuning gegeven bij onverwacht hoge afrekeningen.

Afbetalingsplannen en budgetbeheer bieden vaak een uitweg, maar het is duidelijk dat de energiecrisis een impact heeft op heel veel gezinnen.

Ook in de centra voor voedselbedeling, bemerken de vrijwilligers een stijging van het aantal bezoekers.

“Ik volg de evolutie in deze dossiers verder op de voet op”, aldus Abdil.
Dienstverlening Sint-Kruis-Winkel

Op de budgetcommissie van juni kreeg Jef Van Pee reeds de belofte dat er werk zou gemaakt worden van nieuwe ruimtes in Sint-Kruis-Winkel waar de dienstverlening naar de burger kan verder gezet worden. Ook zouden de verenigingen de kans krijgen om deze ruimtes te benutten.

In september startte hierover een overleg met de wijkregisseur. Uit verdere contacten, via Jef, blijkt dat de verenigingen voorlopig verder gebruik mogen maken van de ruimtes in het lokaal dienstencentrum, tot er effectief een verkoop zou plaatsvinden. De stad zoekt wel verder naar alternatieve locaties, maar er is nu wel wat ademruimte.

“De verhuisdozen mogen nog wat opgeborgen worden”, meldt Jef, “maar ik blijf dit verder opvolgen”.
Bezoek Foodsavers

Onze mandatarissen Stijn, Jef en Abdil bezochten het dienstenbedrijf sociale economie en het project Foodsavers in de Bloemekeswijk.

Op de voormalige UCO-site krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om ervaring op te doen en te groeien. Het dienstenbedrijf voert ook heel wat opdrachten uit voor het OCMW om kwetsbaren verder te helpen.  

Een heel leerrijk bezoek!
Kalender
12 december 2022 - Oranje trefpunt rond Technologie & Innovatie
14 januari 2023 - Nationale nieuwjaarsreceptie
21 januari 2023 - Nieuwjaarsreceptie cd&v Gent